2016

Historische Vereniging Koog Zaandijk
JAARVERSLAG 2016
1. Inleiding
Voor U ligt het jaarverslag van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk. Namens het bestuur wens ik U veel leesplezier.
Ria Koopman, secretaris 5 april 2017

2. Bestuur
In het bestuur van de vereniging waren de volgende personen actief:
Evelien Boekhoorn, voorzitter (2010),
Pascale Malingré, penningmeester (2011),
Ria Koopman, secretaris (2016),
Anneke Steemers, algemeen lid (2008),
Jan Duijvis, algemeen lid (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid (2010),
Geen bestuursleden maar wel aanwezig bij de bestuursvergaderingen waren:
Jan Leguijt, ledenadministratie (2013),
Ad van de Berg, webmaster (2009).

De taken in 2016 waren als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, P.R., postbezorging, vertegenwoordiging overleg gemeente Zaanstad.
Pascale Malingré: penningmeester, notulen.
Ria Koopman: secretariaatswerkzaamheden, medewerker werkgroep Jeugd in Koog en Zaandijk in de jaren ‘60/’70.
Anneke Steemers: algemeen bestuur, P.R., postbezorging, medewerkster inloopmiddag Koogerpark, organisatie excursies, organisatie Loterij "Taid voor Zaandijk”.
Diana van den Berg: algemeen bestuur, auteur nieuwsbrief, postbezorging, vertegenwoordiger van de vereniging bij de Stichting Beeldentuin, schrijver van het boek “101 vrouwen in de geschiedenis van Koog-Zaandijk”.
Jan Duijvis: Algemeen bestuur, vertegenwoordiger bij het 4-5 mei comité, werkgroep leider Jeugd in Koog en Zaandijk in de jaren ‘60/’70.
Johan Kruiver: algemeen bestuurslid, P.R., voorbereiding magazine voor het jubileumjaar, lezingen.
Jan Leguijt: ledenadministratie, archief, postbezorging.
Ad van den Berg: websitebeheer, verzorgen van de social media, fotografie, vormgeving magazine Koogerpark, vormgeving drukwerk vereniging, digitalisering foto’s en dia’s.
Huibert Latenstein: hulp bij ALV’s, postbezorging, fotografie, p.r. bij Zaandijker Jaarmarkt.

3. Groei ledenaantal
We begonnen 2016 met 301 leden. Er kwamen 33 leden bij, maar door opzeggingen, overlijden of niet betaalde contributie was het aantal leden ook 301 op 31 december 2016.

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in totaal 11 maal in de Cacaoboom. 1 x kwam het dagelijks bestuur bij elkaar ter voorbereiding van de Zaandijker jaarmarkt. Zaken die elke vergadering aan de orde komen waren:
-PR/communicatie,
-activiteiten,
-secretariaat,
-commissies,
-lopende en nieuwe projecten,
-financiën.

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Ledenvergadering 12 april 2016
Met een opkomst van 66 leden werd de eerste ledenvergadering van 2016 in de Kooger Vermaning gehouden. Aan de orde kwamen:
-Ria Koopman werd officieel welkom geheten als secretaris van de vereniging,
-de notulen van de vorige vergadering,
-het secretarieel jaarverslag van 2015,
-de jaarrekening en het financieel verslag over 2015,
-verslag van de kascommissie over de boeken van 2015,
-de benoeming van de kascommissie over de boeken van 2016,
-het bedanken van de leden van verdiensten,
-een blik op de komende projecten 2017/2018.
Na de pauze verzorgen Cees Hartland en Alex Hoveling een presentatie over de veel geprezen loterijvereniging "Nietenvreugd". Er werd prachtig beeldmateriaal vertoond bij de hilarische verhalen.

2e Algemene ledenvergadering 13 oktober 2016
Er waren in totaal 35 leden aanwezig in de Kooger Vermaning.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
-de notulen van de eerste ALV van 2016, 2
-het vaststellen van de begroting voor 2017,
-vooruitblik op de komende projecten,
-aankondiging van de op 8 maart 2017 ( internationale vrouwendag) te houden presentatie van het boek "101 vrouwen in de geschiedenis van Koog-Zaandijk" door Diana van den Berg,
-de loterijactie voor het te restaureren uurwerk van de Zaandijker kerk,
-mededeling dat het project over de Koog en Zaandijkse jeugd is uitgesteld tot 2018.
Na een gezellige pauze vertellen de heren Nico Maas (oprichter) en Ron Blonk (huidige eigenaar) ondersteund door de nodige beelden over de werkzaamheden en geschiedenis van molenmakerij
Saendijck.

6. Huisvesting
De bijeenkomsten van de vergaderingen van het bestuur vonden plaats in de Chocolaterie De Cacaoboom. De Algemene Ledenvergaderingen in de Kooger Vermaning. Het archief is ondergebracht
in de Kooger Vermaning.

7. P.R
-De vereniging kreeg diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws (huis aan huisbladen, Zaanradio, NHD), Zaans Erfgoed en in ieder Rondje Koog stond een artikel alsook de
verenigingsactiviteiten,
-bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten op cultureel gebied zoals het 4 en 5 mei comité, de vereniging Zaans Erfgoed, stichting Monumenten Spreken en de bijeenkomsten van de stichting
Beeldentuin, een rondleiding met uitleg in het gemeente archief van Zaanstad waren wij met afgevaardigden aanwezig,
-er is deelgenomen aan een door het gemeentelijk archief georganiseerde cursus “geschiedenis schrijven,
-we hebben met een kraam gestaan tijdens de Zaandijker jaarmarkt op 20 augustus 2016,
-de boeken en magazines van de vereniging zijn verkrijgbaar geweest bij de firma Staphorsius en bij de Chocolaterie De Cacaoboom.

8. Website/Facebookpagina
De website en de facebookpagina (we hebben al ruim 1000 vrienden) worden door onze webmaster Ad van den Berg geweldig up to date gehouden. Er komen veel positieve reacties.
Het contactformulier van de website wordt veelvuldig gebruikt. We kunnen regelmatig mensen met vragen helpen en/of verwijzen naar andere sites.

9. Nieuwsbrieven
Er zijn in 2016 twee nieuwsbrieven verschenen.

10. De verenigingsactiviteiten
Inloopmiddag het Koogerpark
Op 10 juli was er een inloopmiddag in het kader van het 90-jarig bestaan van het Koogerpark. De heer J. Copijn van ontwerp- en adviesbureau Copijn Bruine Beuk gaf een rondleiding en lezing over de aanleg van het in 1926 aangelegde toenmalige “Kooger Wandelpark”.
Martin van der Gaag gaf namens de Historische Vereniging een verhaal over de historie van het Koogerpark en Menno de Haas voorzitter van de Stichting Koogerpark vertelde over de activiteiten
van deze stichting. Het was een bijzonder plezierige en interessante middag, waar heel wat leden en belangstellenden van hebben genoten. Het theehuis was geopend voor een hapje en een drankje.

Excursies
Er zijn het afgelopen jaar 2 excursies georganiseerd. Een nieuwe activiteit, die door de deelnemers enthousiast is ontvangen. De eerst excursie was op zondag 22 mei en ging naar Broek in Waterland. Een rondleiding o.l.v. twee gidsen van de Historische Vereniging Oud Broek in Waterland. Aansluitend een bezoek aan Het Beroemde Huis. Gevolgd door het gezamenlijk gebruiken van een koffie/thee met heerlijk appelgebak. Een geweldig boeiende middag waar veel te zien en te beluisteren was over de geschiedenis van Broek. Er waren ruim 20 deelnemers.
De tweede excursie was op 09 oktober. Een rondwandeling door De Rijp met een bezoek aan de Grote Kerk o.l.v. een gids van de Oudheidkundige Vereniging “het Schermereiland”. Opvallend waren
de overeenkomsten van verschillende gevels met de gevels bij ons in de Zaanstreek. Aansluitend ook hier gezellig napraten onder het genot van een kop koffie/thee met wat lekkers. Ook deze excursie
was zeer de moeite waard. Waarschijnlijk komt er vanuit de Rijp in juni 2017 een tegenbezoek aan onze Vereniging.

Loterijactie “Tijd voor Zaandijk” voor de restauratie van het uurwerk van de Zaandijker kerk Stadsherstel Zaanstad heeft van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk een monumentaal 17e eeuws uurwerk cadeau gekregen. Voor de restauratie is veel geld nodig en de HVKZ wilde graag haar medewerking verlenen door een loterijactie op touw te zetten. 1500 Loten werden gedrukt en gedeeltelijk verkocht op o.a. de Zaandijker jaarmarkt, in de Chocolaterie “de Cacaoboom” en in de Vinotheek op de Guisweg met dank aan Emmy Bootsman.
Niet alle loten werden verkocht maar met een schenking erbij van Stichting Voetveer Zaandijk was er een prachtige opbrengst van € 3.144,- Veel ondernemers en particulieren uit de Koog en Zaandijk stelden mooie prijzen beschikbaar. De trekking van de loterij werd gehouden op 18 december in Chocolaterie de Cacaoboom en uitgevoerd door Jan Duijvis. De prijzen kunnen tot een jaar na deze
datum opgehaald worden.

Kerstborrel
De kerstborrel is een nieuwjaarsbijeenkomst geworden en werd op 08 januari 2017 gehouden.

Niet gerealiseerde projecten
Het beoogde project over de jeugd van Koog en Zaandijk in jaren ‘60/’70 is uitgesteld. We hebben nog geen mensen gevonden die actief mee willen werken in dit project. We hopen het alsnog in 2018
te kunnen realiseren.

De bibliotheek/het archief
Er komen nog steeds interessante spullen binnen voor de bibliotheek en het archief. Daar we maar weinig ruimte hebben voor opslag moet er kritisch gekeken worden, wat er bewaard kan worden.

11. Extraatje voor de (actieve) leden
In november werden de actiefste leden van verdiensten van het jaar 2016 als dank uitgenodigd voor een etentje bij Eetcafé de Toog in Koog aan de Zaan.

12. Gehonoreerde subsidieaanvragen
De subsidieaanvragen voor 2017 werden door de gemeente Zaanstad gehonoreerd.

13. De plannen voor 2017
Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2017 geeft, samen met de toegezegde gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur,
projectkosten, etc.) Er zal een reservering worden gemaakt voor het 10-jarig jubileum. Voor diverse projecten zullen, indien nodig, fondsen worden geworven.

Algemene Leden Vergaderingen
Magazine 'Koogerpark” 90 jaar park van Koog-Zaandijk
Op 8 januari wordt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst het Magazine “Koogerpark” aangeboden aan Menno de Haas. Het is samengesteld door Martin van der Gaag, Anneke Steemers en Ad van den
Berg.
In het voor- en najaar zullen de twee ledenvergaderingen worden gehouden in De Kooger Vermaning. Zij zullen traditiegetrouw na de pauze worden vervolgd met een lezing of presentatie.

Uitgave 101 VROUWEN IN DE GESCHIEDENIS VAN KOOG-ZAANDIJK
Diana van den Berg heeft zich twee en een half jaar bezig gehouden met onderzoek naar deze vrouwen. 8 maart op Internationale Vrouwendag zal de presentatie van haar boek plaatsvinden in het
Weefhuis.

Aanbieden opbrengst loterijactie
De opbrengst van de loterijactie zal aangeboden worden aan Stadsherstel voor de restauratie van het uurwerk van de Zaandijker kerk.

Nieuwe projecten
Project over de jeugd van Koog en Zaandijk o.l.v. Jan Duijvis is verplaatst naar 2018. De kans bestaat dit samen te voegen is met een project voor ons jubileumjaar 2018.
Inloopmiddagen 2017
De data worden via de leden bekend gemaakt.
Excursies 2017
Het ligt in de bedoeling om in 2017 weer twee excursies te organiseren. Een in het voor- en een in het najaar. Na afloop van een excursie is er een gezellige nazit.
P.R.
-er zullen door het bestuur minimaal twee nieuwsbrieven worden verzonden aan leden en geïnteresseerden,
-de vereniging zal deelnemen aan de jaarmarkt te Zaandijk op 19 augustus 2017,
-de vereniging zal actief P.R. blijven voeren op haar website en facebook, Zaans Erfgoed, Rondje Koog, NoordHollands Dagblad, Zaanradio en de diverse huis- aan huisbladen,
–de vereniging zal m.b.v. van een afgevaardigde aanwezig zijn bij vergaderingen van de stichting Beeldentuin en het 4-5 mei comité.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering 05 april 2017.
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk