2009

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2009.

Inhoud:

1. Inleiding
2. Bestuur
3. Leden van bijzondere verdiensten
4. Bestuursvergaderingen
5. Algemene Ledenvergaderingen
6. Huisvesting
7. Publiciteit
8. Website
9. Nieuwsbrieven
10. Activiteiten 2009
11. Vooruitblik

1. Inleiding.
Met veel genoegen schreef ik dit jaaroverzicht. 2009 was een jaar waarin de vereniging haar eerste publieke activiteiten ontplooide, het bestuur van samenstelling veranderde en het ledenaantal bijna doorgroeide naar 100 personen. Op naar de 200 leden in 2010!

Anneke Steemers,
secretaris


2. Bestuur.
Het bestuur bestond bij aanvang van 2009 uit:
Henk van den Ham, voorzitter,
Huibert Latenstein, penningmeester,
Anneke Steemers, secretaris,
Carmen Benjamins, p.r. lid (gestopt vanaf de 1e ALV),
Margret Komen, projectleider (gestopt op 30-11-2009),
Jan Duijvis, algemeen lid, aangesteld op de 1e ALV,
Bob Baljet, algemeen lid, aangesteld op de 2e ALV.

3. Leden van bijzondere verdiensten.
-Maryse van Leeuwen heeft o.a. P.R. taken, het fotograferen van de Koogse monumenten en het meewerken aan het bouwkundige filmpje over de Waakzaamheid voor haar rekening genomen.
-Johan Kruiver heeft zich bezig gehouden met het maken van de Kroniek van de Tweeling, een rubriek op de website met historische wetenswaardigheden over Koog en Zaandijk vanaf de vorige eeuw en meegewerkt aan diverse p.r.- en andere activiteiten. In 2010 zal "De Kroniek van de Tweeling" in boekvorm gaan verschijnen.
-Ad van den Berg heeft de website ontworpen, gemaakt en gevuld met diverse artikelen en vele historische foto's.
-Jeroen Breeuwer heeft zich bijzonder ingespannen m.b.t. het Waakzaamheidproject.
-Christiaan Homburg, dankzij hem en de leden van de Zaanse Zieken- en Bejaarden Omroep konden de filmpjes, behorende bij het Waakzaamheidproject, tot stand komen.
-Bob Bronke voor het ter beschikking stellen van de fotocollectie van o.a. de heer R. van Houten ter publicatie op de website.

4. Bestuursvergaderingen
door het bestuur werd in 2009 in totaal 12 maal vergaderd. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
- PR/communicatie,
-Activiteiten,
-Secretariaat,
-Projecten,
-Financiën.
De notulen werden verzorgd door Huibert Latenstein

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Leden Vergadering, 24-02-09
Met een opkomst van, volgens de handtekeningenlijst, in totaal 31 leden en 5 afmeldingen werd de eerste ALV in het Weefhuis te Zaandijk gehouden. Aan de orde kwamen:
-de notulen van de oprichtingsvergadering,
-het aftreden van Carmen Benjamins als p.r. bestuurslid,
-het toetreden van Jan Duyvis als algemeen bestuurslid,
-het jaarverslag over 2007,
-het financieel overzicht 2007,
-de begroting van 2009,
-het benoemen van een kascommissie (mevr. R. Schaap-Jongens en De heer J. Leguijt),
-het logo en de website,
-de activiteiten voor 2009,
De heer B. Bronke overhandigde het bestuur een boekje over de geschiedenis van het leesgezelschap Koog-Zaandijk, de heer Meijerink bood 3 plakboeken aan met artikelen over het ontstaan van Westerkoog en Dirk Snel deed een oproep aan de aanwezigen om hun verhalen over vroeger door hem vast te laten leggen t.b.v. Zaanradio.
Na de pauze hield Jan Post een korte verhandeling over de geschiedenis van de Zaanse Ijsverenigingen en over de huidige stand van zaken inzake een Zaanse kunstijsbaan.

2e Algemene Ledenvergadering, 30-10-09
Met in totaal 30 aanwezigen en 6 afmeldingen werd de vergadering in de grote zaal van Parkzicht gehouden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
-de notulen van de 1e ALV,
-het vaststellen van de jaarrekening 2007,
-het vaststellen van de begroting voor 2010,
-de huisvestingswens van de vereniging,
-de benoeming van Bob Baljet tot alg. bestuurslid,
-het afscheid van Carmen Benjamins,
-attenties voor de leden van verdienste,
- projecten 2009/2010: Bannehof, de Waakzaamheid, het winkeltjesproject, open dag.
In de pauze werd de, door de heer C. Hart geschonken, film vertoond: beelden van schaatstrainingen en wedstrijden in 1939 te Zaandijk.
Na de pauze gaf de heer G. Sombroek een presentatie over het ontstaan, het werk en de toekomstige ontwikkelingen van bouw- en renovatiebedrijf "Somass".

6. Huisvesting
Er is door de penningmeester en de secretaris een aantal keren een bezoek afgelegd om locaties te bekijken.
Deze locaties voldeden echter niet aan de gewenste eisen van het bestuur, of waren financieel niet haalbaar.
Het bestuur heeft zodoende besloten te wachten tot het moment dat er een ruimte beschikbaar komt die wel voldoet aan de gestelde eisen:
-betaalbare, afsluitbare ruimte op begane grond (of lift moet aanwezig zijn) met de vereniging als hoofdgebruiker,
-toegankelijk, zowel overdag als 's avonds,
-toilet en kitchenette,
-elektra en verwarming,
-internetaansluiting,
-voldoende ruimte om te vergaderen met max. 12 mensen,
-het liefst met een kleine opslagruimte voor het archief.
Zolang er geen eigen ruimte is zal er gekeken worden naar tijdelijk bruikbare alternatieven. Naar verwachting zal er vanaf april 2010 een mogelijke ontmoetingsruimte in gebruik genomen worden in de Brandweergarage van Oud-Koog.

7. Publiciteit
De vereniging kwam dit jaar in het nieuws in :
Januari: artikel over vereniging met foto in het Zaans Stadsblad 11-01-09.
Februari: telefonisch interview t.b.v. Zaanradio, 26-02-09.
Maart: voorlichting tijdens openbare wijkoverlegvergadering Oud-Koog, 02-03-09.
April: artikel over vereniging met foto in de Zaankanter, 15-04-09.
April: artikel over Waakzaamheidexpositie in het Noord-Hollands Dagblad, 11-04-09.
Mei: oproep beeldmateriaal in de Zaankanter, 26-05-09.
September: artikel in Noord-Hollands Dagblad, 3 x foto + onderschrift, div. data.
September aankondiging expositie, Zaanstreek op Zondag, 20-09-09.
Oktober: aankondiging Algemene Ledenvergadering in Zaans Stadsblad, 30-10-09.

Presentatie van de vereniging geschiedde tijdens:
-het bijwonen van diverse vergaderingen van zusterverenigingen, Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving, Zaans Erfgoed, Historische Vereniging Wormerveer etc.,
-met een kraam van de vereniging op de Zaandijker Jaarmarkt met oud/nieuw foto's, op 15-08-09,
-met een kraam van de vereniging op de Historische Erfgoedmarkt te Zaandam met Waakzaamheidfoto's en quiz, op 11-10-09,
-met een kraam van de vereniging op "Dromen over Feest", te Zaandijk met foto's van winkels, op 13-12-09.

Folder:
Zolang de vereniging nog geen definitieve folder heeft wordt er per evenement een bijpassende foto op de folder geplaatst.
In 2010 zal er een folder ontwikkeld worden die een langere levensduur heeft.

Spandoek:
De vereniging heeft voor promotieactiviteiten een spandoek met het verenigingslogo en met foto's van zowel Koog als Zaandijk op de achtergrond laten maken. Het ontwerp is van Jan Duijvis.

Expositiemiddelen:
De vereniging heeft een flink aantal wissellijsten en een kleed aangeschaft voor de presentatie op de kraam,.
Johan Kruiver heeft de vereniging twee borden geschonken waarop materiaal en/of mededelingen kunnen worden geëxposeerd.

8. Website
De website is dit jaar vanuit het niets naar een prachtige informatieve website gegroeid, dit alles dankzij de inspanningen van Ad van den Berg.
Hij kreeg van diverse kanten foto's aangeleverd, maar ook verhalen en relevante informatie over de vereniging.
De website werd dit jaar in totaal door 1.794 bezoekers (waaronder 1.081 unieke) bezocht en is een bijzonder goed middel gebleken om geïnteresseerden c.q. leden te informeren . De bezoekers hebben in totaal 14.815 pagina's aangeklikt.

9. Nieuwsbrieven
1e Nieuwsbrief, januari 2009
Daarin werd melding gemaakt van:
-een terugblik op het tot stand komen van de vereniging,
-het openen van een bankrekening voor de vereniging,
-de bijdragen uit de budgetten van de 4 wijkoverleggen,
-het opstarten van het Waakzaamheidproject,
-het opstarten van het Bannehofproject,
-het ontwerpen van de website,
-het schrijven van een p.r. plan en een ledenwerfplan,
-een oproep aan de leden om mee te denken en te werken.

2e Nieuwsbrief, juni 2009
In de nieuwsbrief werd aandacht besteed aan:
-de vacature van een bestuurlid voor de p.r. functie,
-de aanvraag van subsidies t.b.v. het project Waakzaamheid en voor het functioneren van de vereniging,
-Ad van den Berg die de website aan het ontwikkelen was,
-de voortgang van de projecten Bannehof en Waakzaamheid,
-de samenwerking met de Zaanse Zieken - en Bejaarden Omroep in het Waakzaamheidproject,
-het logo van de vereniging,
-de p.r. op de jaarmarkt in Zaandijk op 15-08-09 en de historische erfgoedmarkt in Zaandam op 11-10-09,
-het maken van een p.r. folder,
-de aanwezigheid bij Zaanradio op 26-02,
-diverse vacatures en oproepen,
-de toekomstige plannen.

3e nieuwsbrief december 2009
In de nieuwsbrief werd aandacht besteed aan:
-uitnodiging voor nieuwjaarsbijeenkomst van de Genealogische Vereniging
-de najaar A.L.V.,
-de voorjaar A.L.V. van 2010,
-het stoppen van bestuurslid M. Komen,
-de stand van zaken m.b.t. huisvesting voor de vereniging,
-terugblik op de Waakzaamheidexpositie
-de tweede druk van de uitgave " De Waakzaamheid, sinds 1626 op zijn plek,
-de deelname van Somass aan het programma van SBS6 met het project Waakzaamheid,
-de stand van zaken m.b.t. het Bannehofproject,
-de stand van zaken inzake het Winkeltjesproject,
-de p.r. op 13 en 19 december,
-de jaardag van de vereniging,
-diverse oproepen.

10. Activiteiten 2009
Project "De Waakzaaamheid", lopend van oktober 2007 t/m september 2009.
Als eerste project van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk werd gekozen voor de Waakzaamheid. Dit oude gebouw (1626) stond op het moment van onze keuze al geruime tijd leeg, te wachten op renovatie door de nieuwe eigenaar: bouwbedrijf Somass.

Het leek de vereniging passend om deze tot voor kort nog in werking zijnde, "oudste"? horecagelegenheid van Nederland te eren met een fotoboekje + DVD en een overzichtstentoonstelling over haar lange en bewogen geschiedenis.

De Waakzaamheid heeft in het leven van vele generaties Kogers/Zaandijkers een belangrijke rol gespeeld. In de Waakzaamheid vonden o.a. toneeluitvoeringen, kolfwedstrijden, dansavonden, jazzoptredens, popoptredens, vergaderingen, bijeenkomsten en gymnastiekuitvoeringen plaats.

Door de jaren heen werd het gebouw aangepast aan de behoeften van de eigenaren.
Was in het verleden het houten pand van de Waakzaamheid slechts een herberg naast de Koogersluis, door de eeuwen heen werd er aan- en bijgebouwd, gesloopt en nieuwbouw gepleegd. Het kende de bestemming van Herberg, Hotel-Café-Restaurant , Kolfbaan en Discotheek.

Dankzij de medewerking van vele personen en het bouwbedrijf Somass konden het boekje + DVD en de overzichtstentoonstelling tot stand komen.
Op 19 & 20 en 26 & 27 september 2009 waren de tentoongestelde foto's (over de 100), de filmpjes, en de spullen die betrekking hadden op de Waakzaamheid en haar eigenaren te zien.

Meer dan 1.000 personen bezochten de tentoonstelling en de 400 boekjes waren voor het einde van de tentoonstelling uitverkocht.
Dit resulteerde in een tweede oplage van 177 stuks.

De eigenaar, Bouwbedrijf Somass en hun renovatieproject zijn inmiddels geselecteerd om mee te doen aan een Monumentenprogramma van SBS6:"Het Mooiste Pand van Nederland. De orginele bestemming, herberg, zal in de gerenoveerde Waakzaamheid d.m.v. een eetcafé/bar + kamerverhuur weer terug komen!

De werkgroep "tentoonstelling" bestond uit:
Jeroen Breeuwer, lid: fotografie en materiaal fam. Ero + inrichten tentoonstelling.
Ton Trossel: aanleveren materiaal en inrichten expositie periode Trossel.
Bob Baljet, medewerkend lid: onderzoek plegen, inrichten tentoonstelling.
Margret Komen, alg. bestuurslid en projectleider: verzamelen materiaal m.b.t. verenigingen, leiden vergaderingen, inrichten tentoonstelling.
Jan Duijvis, alg. bestuurslid: verlichting, borden, vitrines + inrichten tentoonstelling.
Anneke Steemers, secretaris : notulen en communicatie omtrent het totale project + inrichten tentoonstelling.

De medewerkers m.b.t. het boekje waren:
Bob Baljet, alg. bestuurslid: samenstellen + uitgifte boekje.
Jeroen Breeuwer, lid: materiaal aanleveren, correcties.
Anneke Steemers, secretaris: materiaal aanleveren, correcties.

De medewerkers m.b.t. de filmpjes waren:
Erik Visser,voorzitter Z.Z.B.O.: opnames monteren, filmen, coa¶rdinatie Z.Z.B.O.
Christiaan Homburg, lid HVKZ en secretaris Z.Z.B.O.: filmen.
Andries van den Dongen, lid Z.Z.B.O. : filmen.
Philip Homburg, lid Z.Z.B.O.: filmen.
Ivar Start, lid Z.Z.B.O., filmen.
Han & Maryse van Leeuwen, leden: draaiboek, regie en uitvoering filmpje over verleden, heden en toekomst).
Gé Sombroek, bouwbedrijf Somass, (filmpje over verleden, heden en toekomst).
Piet & Harry Koopman, (filmpje Jazzgeschiedenis Waakzaamheid + geluid van het filmpje).
Hans Dulfer,( filmpje over verleden, heden en toekomst).
Huub van der Lubbe, (filmpje over Huub van der Lubbe).
Jan Pieter Woudt, (filmpje over Huub van der Lubbe).
Ronald Roes, (oude filmpjes over de Waakzaamheid jaren '80/'90).
Jeroen Breeuwer, (filmpje over verhaal fam. Ero).
Anneke Steemers, secretaris: communicatie en coa¶rdinatie filmpjes.

Alle betrokkenen werden geruime tijd na afloop van het project uitgenodigd voor een afsluitende borrel in het proeflokaal Koninksplein te Zaandijk.

Project 2009/2010 "De Bannehof"
In maart kwam de werkgroep voor de eerste maal voor een brainstormsessie o.l.v. de voorzitter, Henk van den Ham, bijeen in buurtcentrum de Vuister te Westerkoog.
Op 16 juni volgde de 2e bijeenkomst en op 12 november de 3e.
De werkgroep gaat zich o.a. verdiepen in het ontstaan van de Bannehof.
Deze onderzoekingen zullen uiteindelijk gaan leiden tot een tentoonstelling, gepland rond de zomer van 2010, en zeer waarschijnlijk een bijbehorende uitgave.

De leden van de werkgroep "Bannehof" zijn:
Gerard Beerman, lid, voorzitter werkgroep,
Diana van den Berg, lid,
Gerard Blees, lid,
Pieter Kaat, lid,
Henk Meijerink, lid,
Huibert Latenstein, bestuurslid, notulist.

11.Vooruitblik
Activiteiten van de vereniging die op de rol staan zijn:
-het Verdwenen Winkeltjes project, start april 2010, oplevering najaar 2011,
-de Open Dag op 29 mei 2010 met expositie van de vereniging bij Tate& Lyle,
-het houden van inloopmiddagen voor leden/belangstellenden in tijdelijk onderkomen vanaf april 2010,
-de uitgave van "De Kroniek van de Tweeling", april 2010,
-het opstarten van werkgroepen die zich gaan bezig houden met educatie en het verenigingsblad.

JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk