2012

Met veel genoegen heb ik het jaarverslag van 2012 geschreven. Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u heel veel leesplezier toe!

Anneke Steemers,
Secretaris, 25-02-2013

2. Bestuur.
Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen:
Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter, (2010),
Huibert Latenstein, penningmeester, (2007, afgetreden in april 2012)
Pascale Malingré, penningmeester (2011)
Anneke Steemers, secretaris, (2007),
Jan Duijvis, algemeen lid, (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid, (2010),
Rolf Stigter, algemeen lid (november 2012).

De taken waren als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, scholenproject werkgroepvoorzitter, P.R., postbezorging.
Huibert Latenstein: penningmeester, ledenadministratie, P.R., postbezorging.
Pascale Malingré: penningmeester, ledenadministratie, P.R., bordenproject werkgroeplid.
Anneke Steemers: secretaris, Brandweerproject werkgroepvoorzitter, webredactielid, film werkgroepvoorzitter, P.R., website, bordenproject werkgroepvoorzitter, postbezorging.
Jan Duijvis: alg. bestuur, rondleidingen.
Johan Kruiver: alg. bestuur, scholenproject werkgroeplid, P.R., auteur, lezingen, postbezorging.
Diana van den Berg: alg. bestuur, 2e secretaris, scholenproject werkgroeplid, schrijven nieuwsbrief, vervaardigen mini-exposities, Brandweerproject werkgroeplid, auteur, webredactie voorzitter, Zaans Boeken Blog, P.R., postbezorging, website, rondleidingen.
Rolf Stigter: alg. bestuur.

3. Groei ledenaantal en leden van bijzondere verdiensten.
Het leden aantal groeide van 228 naar 250 (?) leden.

De leden van verdiensten in 2012 zijn:
-Ad van den Berg voor zijn werk aan de Beeldbank en de website.
-Johan Kruiver voor het geven van historische lezingen extern en het verzorgen van het goedjaarsendspel t.b.v. de leden.
-Evelien Koning, Welmoed Honig en Corry de Wit voor hun werk aan de tentoonstelling “Trouwen aan de Zaan”.
-Diana van den Berg (auteur), Maryse van Leeuwen, Anneke Steemers, Joop Koopman en Hans Husslage (tentoonstelling) voor hun bijdragen aan het project “Spuitgasten” over de Koogse en Zaandijkse Vrijwillige Brandweerkorpsen.
-Andries van den Dongen, Arie Bezemer, Maryse van Leeuwen en Anneke Steemers voor hun werk aan de DVD over de restauratie van Herberg “De Waakzaamheid” en de DVD met 12 interviews behorende bij het boek “Spuitgasten”
-Huibert Latenstein en Jan Leguijt voor postbezorging en P.R. werkzaamheden.
-Peter Luijsterburg en Lene Leck Jensen voor hun bijdragen aan de webredactie.
-Bert de Boer voor het ontwerpen van het nieuwe logo van de vereniging.
-Marion Kors voor het houden van het maandelijkse scan uurtje.

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2011 in totaal 9 maal. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
- PR/communicatie,
-activiteiten,
-secretariaat,
-lopende en nieuwe projecten,
-financiën.
De notulen werden verzorgd door Huibert Latenstein vanaf mei door Pascale Malingre.

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Leden Vergadering, 24-04-2012
Met een opkomst van in totaal 34 leden en 6 afmeldingen werd de eerste ALV van 2012 in De Boed te Zaandijk gehouden. Aan de orde kwamen:
-de notulen van de vorige vergadering,
-het secretarieel jaarverslag over 2011,
-de jaarrekening en het financieel verslag van 2011,
-de op stapel staande projecten voor 2012 en 2013: film over restauratie Waakzaamheid; tentoonstelling, boek en DVD over “Spuitgasten”; het bordenproject, het scholenproject, tentoonstelling “Trouwen in de Zaanstreek”,
-verslag van de kascommissie over de boeken van 2011,
-de benoeming van de kascommissie van 2011: P. Bleeker en A. Hoveling, met Gerard Beerman als reservelid,
-het aftreden van Huibert Latenstein als pennignmeester en de opvolging door Pascale Malingre ,

Na de pauze hielden Ron Sman en Jasper Fonville een lezing over de stichting Zaanse pakhuizen.

2e Algemene Ledenvergadering, 23-10-2012
Met in totaal 35 aanwezigen en 5 afmeldingen werd de vergadering in de Doopsgezinde Vermaning te Koog aan de Zaan gehouden.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
-de notulen van de 1e ALV van 2012,
-het vaststellen van de begroting voor 2013,
- de voortgang en de plannen voor de projecten 2012/2013: open dag bij AAK, scholenproject, bordenproject, 5- jarig bestaan van de vereniging,
-de voordracht van Rolf Stigter als algemeen bestuurslid.

Na de pauze hield Rob Veenman een voordacht over de “Strijd en Samenwerking in de Zaanse Waterstaat”.

6. Huisvesting
De vereniging huurde 10 maanden lang gemiddeld 4 dagdelen per maand een ruimte in Het BrandtWeer voor haar bestuurs-, projectgroep-, filmwerkgroep- en webredactievergaderingen. T.b.v. de intakegesprekken en de opnames van de interviews voor de DVD “Spuitgasten” werden er extra dagdelen ingehuurd.

7. P.R.
De vereniging kwam dit jaar diverse malen in het plaatselijke nieuws, was 1 maal op Zaanradio te beluisteren en kreeg 9 maal ruimte in “Rondje Koog”.

Presentatie van de vereniging geschiedde tijdens:
-het bijwonen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van zusterverenigingen en organisaties op cultureel gebied: Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving, Zaans Erfgoed, Historische Vereniging Wormerveer, Vrijwillige Brandweer Zaandijk, Vrienden van de Koger Brandweer, de stichting Monumenten Spreken, het Honig Breethuis en vereniging de Zaansche Molen.
-de opening van de expositie “Trouwen aan de Zaan” (18-08 t/m 25-11), i.s.m. het Honig Breethuis
-de Zaandijker Jaarmarkt op 18-08-2012,
-de tentoonstelling “Spuitgasten”in het Molenmuseum (15-09 t/m 25-11), i.s.m. de Vrijwillige Brandweer Zaandijk, de Vrienden van de Koger Brandweer en het Molenmuseum,
-de boek + DVD presentatie van “De Waakzaamheid” in de Waakzaamheid
-de boekpresentatie van de Geschiedenis van de Zaanstreek in het Zaans Museum
-in de voormalige winkel van Koning Modes tijdens “Dromen over Feest” op 16-12.

Folder:
De folder werd regelmatig aangepast met de laatste informatie en in kleine oplages gedrukt t.b.v. de p.r. van de vereniging.

Nieuw logo:
Dankzij lid Bert de Boer heeft de vereniging een mooi, nieuw logo gekregen. Het oude logo was aan vervanging toe.

8. Website
De website is dit jaar voorzien van een flink aantal artikelen en verhalen van diverse auteurs dankzij de geweldige inspanningen van Ad van den Berg en de webredactieleden.

9. Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief, januari 2012
met o.a. de opvolging van de penningmeester, terugblik op de ALV van november 2011,
aankondigingen van de lezingen van februari en maart, terugblik op lezing oktober, terugblik op bedanketentje actieve leden 2011, terugblik op ‘Dag Bannehof” dag, terugblik diapresentatie Johan Kruiver “plaatjes en praatjes”, terugblik op “Dromen over Feest”, aankondiging 2 nieuwe mini-exposities, komende en lopende projecten.

Nieuwsbrief, april 2012
met o.a. uitnodiging 1e ALV, terugblikken lezingen over het Zaans Kostuum (De Zaanse kaper, 19-02) en de vaarwegen en industriële zones van Koog en Zaandijk (Jur Kingma, 18-03), verslag 15 april: interactieve lezing Erik Schaap en Peter Roggeveen, i.s.m. boekhandel Pasman, komende en lopende projecten, aankondiging data expositie “Spuitgasten” .

Nieuwsbrief, oktober 2012
met o.a.: uitnodiging 2e ALV, aankondiging lezingen november en december,, verslagje Jaarmarkt Zaandijk, terugblik lezing Henk de Wit over de Doopsgezinden (23-09), terugblik opening expositie “Trouwen aan de Zaan”, terugblik opening expositie “Spuitgasten”, toekenning van bijdrage Jacob Stinsfonds voor bordenproject, aankondiging datum jubileumfeestdatum.

Nieuwsbrief, december 2012
met o.a.: het nieuwe logo, het 250e lid, terugblik boek + DVD presentatie “De Waakzaamheid” (24-11), terugblik op de 2e ALV van 2012, terugblik op lezing over Zaanse bandjes (Rob Hendriks, 18-11), terugblik op bedanketentje actieve leden (18-11), aankondiging presentatie “Dromen over feest” 16-12, aankondiging lezing over Willem en Chris Jansen (Arjen van Ginkel-23-12).

10. De verenigingactiviteiten van 2012
Expositie “Trouwen aan de Zaan”, 18-08 t/m 25-11-2012
Op verzoek van het Honig Breethuis heeft een kleine werkgroep van de vereniging zich bezig gehouden met het samenstellen en inrichten van een tentoonstelling met als onderwerp “Trouwen aan de Zaan”. Ook het Zaans Museum werkte mee aan deze tentoonstelling.

Expositie + boek met DVD, “Spuitgasten”, 15-09 t/m 25-11-2012
Dankzij de samenwerking met de Vrijwillige Brandweer Zaandijk, de Vrienden van de Koger Brandweer, De Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep en vereniging de Zaansche Molen kwamen deze tentoonstelling, uitgave+ DVD tot stand.

Op 15-09 opende plaatsvervangend Brandweercommandant Nico Moes de expositie in het Molenmuseum.
De vereniging heeft mede dankzij de bijdrage van de “Vurige Vrouwen”(cabaret) de opening kunnen opleuken, maar ook de aankomst van de heer Moes op de unieke brandweerfiets was een waar spektakel. Op de website van de vereniging staan filmpjes van de opening van de expositie en van een interview met de “Vurige Vrouwen”.

Het boek “Spuitgasten” (auteur: Diana van den Berg) en de in eigen beheer, i.s.m. de Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep, vervaardigde bijbehorende DVD met 12 interviews met (ex-) brandweerlieden werden tijdens de opening gepresenteerd.

Tijdens “Dromen over feest” (16-12, winkel voorheen Koning Modes te Zaandijk ) heeft de vereniging nogmaals haar fotomateriaal van deze expositie tentoongesteld.

Presentatie DVD restauratie Herberg “De Waakzaamheid”, 24-11-2012
Vanaf het startsein van de restauratiewerkzaamheden tot en met het overhandigen van de sleutel aan de nieuwe uitbater heeft de filmwerkgroep van de vereniging, i.s.m. de Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep, de werkzaamheden vastgelegd. De DVD is te vinden in het door uitgeverij Noord-Holland uitgegeven boek over “De Waakzaamheid”. Helaas is er door de uitgeverij in de persebrichten weinig tot geen aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk van de vereniging t.b.v de DVD.

De webredactie
De webredactie stelde onder meer nieuwe mini-exposities op over de volgende onderwerpen: Drukkerij/uitgeverij P. Out en “IJspret”.
Wegens drukke werkzaamheden van de redactieleden Diana en Anneke werden er, behalve de twee genoemden, geen nieuwe mini-exposities gemaakt.
Peter Luijsterburg heeft in 2012 zich vooral beziggehouden met de handgeschreven notulenboeken van de organisatie Tot Nut van het Algemeen, Lene Leck Jensen dook in de historie van woningbouwvereniging “De Woning” (Koog aan de Zaan).
De werkgroep kwam maandelijks bijeen.

De bibilotheek
De bibliotheek werd dankzij een aantal donaties uitgebreid.

“Spuitgasten”project
De werkgroep tentoonstelling en uitgave kwam in 2012 in totaal 14 maal bijeen en werkte samen met het Molenmuseum, de Vrijwillige Brandweer Zaandijk en de Koger Brandweervrienden aan het tot stand komen van een expositie, boekje en DVD over de (ex)brandweerkorpsen van Koog en Zaandijk.
De filmwerkgroep besteedde 27 dagdelen aan het houden van intakegesprekken, het maken opnames en het monteren van de interviews.
De open dag van de vereniging
Het bestuur had een voorkeur uitgesproken voor het houden van een open dag bij het Zaandijkse bedrijf AAK in 2012 . Dit heeft niet zo mogen zijn, het project is doorgeschoven naar 2013.

Inloopmiddagen in “Het BrandtWeer”
In 2012 werden de volgende inloopmiddagen gehouden:
19-02:de Zaanse dracht (de Zaanse Kaper).
18-03:de vaarwegen en industriële zones van Koog en Zaandijk (Jur Kingma).
15-04:interactieve lezing m.b.t. heruitgave van boek “Vrijgevochten” (auteur Erik Schaap) en vertoning van twee filmpjes van de Stichting Monumenten Spreken, i.s.m. boekhandel Pasman (sprekers Erik Schaap en Peter Roggeveen).
20-05: rondwandeling door oud-Zaandijk en Domineestuin (Jan Duijvis).
23-09: de Doopsgezinden van Koog en Zaandijk (Henk de Wit).
18-11:Bandjes uit Koog en Zaandijk (Rob Hendriks).
23-12: Willem en Chris Jansen (Arjen van Ginkel).

De op 17 juni geplande rondwandeling in Alkmaar werd wegens gezondheidsproblemen van de organisator afgelast.

Deelname aan bijeenkomsten “Tijd voor Toen”
Diana van den Berg nam ook in 2012 namens het bestuur deel aan een aantal door de provincie Noord-Holland georganiseerde bijeenkomsten, genaamd “Tijd voor Toen”.
Het project is er op gericht om mensen in verzorgingstehuizen via speciaal daartoe ontwikkelde themakisten met elkaar te laten praten en samen herinneringen op te halen.

Scholenproject
De oplevering van het scholenproject is i.v.m. het 5-jarig jubileum van de vereniging doorgeschoven naar 2014.

Voorbereidingen 5-jarig jubileum, 28-09-2013
Ten behoeven van dit heugelijke feit zijn de eerste stappen gezet. Er zal een o.a. een historische toneeluitvoering worden geprogrammeerd.
De plaats van handeling is het Duijvis Wiener paviljoen in het Koogerpark.

11. De extraatjes voor de (actieve) leden
Er werd, in navolging tot het succesvolle diner van 2011 een maaltijd aangeboden aan alle actieve leden van het jaar 2012.
In totaal 21 van de 29 genodigden meldden zich op 18 november in Het brandtWeer.
Tara Steemers en Micha Marijn Koopman bereidden het maal bestaande uit verse Suppa di Pomodori vooraf, een heerlijke lasagna + risotto kroket, salade en flapje met vers fruit toe. Tijdens het diner werd er een quiz rondgedeeld over een aantal Koog-Zaandijkse onderwerpen. De sfeer was bijzonder genoeglijk en de aanwezigen stelden het initiatief op prijs.

Eind december werd dankzij Johan Kruiver’s inzet het “goedjaarsendspel” en een uitnodiging voor de lezing + de aansluitende kerstborrel op 23-12- 2012 aan alle leden rondgestuurd. De opkomst was uitstekend en de bijeenkomst zeer geslaagd.

12. Gehonoreerde aanvragen
In 2012 diende de vereniging een aanvraag in bij het Jacob Stinsfonds en het Bredenhof fonds voor de aanschaf van de borden met historische foto’s en informatie .
Beide aanvragen werden gehonoreerd. De gemeentelijke aanvraag voor de activiteiten van 2013 werd, net als in 2012, voor 50% gehonoreerd.

13.De plannen voor 2013
Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2013 geeft, samen met de gemeentelijke bijdrage, dekking aan de structureel te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur, projectkosten etc.)
Er is door de jaren heen een “spaarpotje” gemaakt t.b.v. de viering van het 5-jarig jubileum.

Film/expositieproject: Zuiderkerkstraat 100 jaar
I.s.m. bewoonster Lene Leck Jensen besteed de vereniging aandacht aan het 100-jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat.
Er zal gefilmd worden bij een aantal bewonersbijeenkomsten, de voorbereidingen van het bewonersfeest dat in september gaat plaatsvinden, de zoektocht van Lene in het archief van Parteon, haar pogingen om de Zuiderkerkstraat een gemeentelijk monument te laten worden, etc.
In november zal de première van de film plaatsvinden, tegelijkertijd met de expositie van het verzamelde beeldmateriaal.

“Het Bordenproject”: een permanente buitenexpositie op de Stationsstraat en de Hoogstraat
Begin 2012 werd het “bordenproject” opgestart. De vereniging kreeg toestemming om op de hekken van ADM Cocoa borden te mogen bevestigen. Op deze borden zal de historie van de beide dorpen worden uitgebeeld in beeldmateriaal en tekst.
De financiering van dit project werd door de vereniging, de gemeente en 2 fondsen fondsen bijeengebracht. Gestreefd wordt de oplevering van 8 grote (1.80 x 1.00) in het voorjaar van 2013 te realiseren. De geplande 6 kleine (1.20 x 1.00) borden zullen later in het jaar worden opgeleverd.

Scholenproject: 2013/2014
In het voorjaar van 2012 is de werkgroep voor het Scholenproject opgericht.
De uitvoering van het project zal, door de drukte rond het 5-jarig jubileum in 2013, plaatsvinden in 2014, met een expositie, een uitgave + een CD Rom.

Inloopmiddagen 2013
Vanwege de vele activiteiten zullen er minder inloopmiddagen worden georganiseerd.
Het bestuur streeft naar max. 4 stuks.
In de maanden juli en augustus (vakantieperiode) en de ALV maanden (april en november) vinden er geen inloopmiddagen plaats, maar neem er na de pauze een spreker plaats.

P.R.
- er zullen 4 nieuwsbrieven worden verzonden aan de leden en geïnteresseerden,
-elke 6 maanden zullen er twee nieuwe mini-exposities worden afgeleverd en opgehangen + de verkorte nieuwsbrief,
- de vereniging zal deelnemen aan de Jaarmarkt in Zaandijk en aan “Dromen over Feest” in Zaandijk,
-een permanente buitenexpositie zal worden vervaardigd met daarop het logo en de website gegevens van de vereniging,
-de vereniging gaat actief p.r. bedrijven op facebook en twitter, Rondje Koog en de diverse huis- aan huis bladen.

14. Samenvatting jaarverslag 2012 en de plannen voor 2013

Samenvatting 2012
-een tweetal bestuurswisselingen vonden plaats:
Huibert Latenstein trad af als penningmeester, Pascale Malingré nam vanaf april 2012 het penningmeesterschap over.
Rolf Stigter werd in november 2012 algemeen bestuurslid,
-er waren 18 leden van verdienste,
-de magische grens van 250 leden werd behaald,
-het bestuur kwam 9 maal bijeen,
-de beide ALV’s werden goed bezocht, zij trokken resp. 34 en 35 leden,
-de vereniging maakte per maand gemiddeld 4 dagdelen gebruik van Het BrandtWeer, voor het filmen en monteren kwamen er nog eens 27 dagdelen bovenop,
-de vereniging presenteerde zich veelvuldig op diverse fronten: in de pers, langs de openbare weg, tijdens markten, bijeenkomsten, vergaderingen en exposities, met haar folder en haar nieuwsbrieven,
-4 nieuwsbrieven verschenen,
-2 nieuwe mini-exposities werden samengesteld,
-2 tentoonstellingen werden gemaakt (“Trouwen aan de Zaan” en “Spuitgasten”),
-2 uitgaven ( door de vereniging “Spuitgasten”, door uitgeverij Noord-Holland “De Waakzaamheid”) werden voorzien van een door de vereniging gemaakte DVD,
-de webredactie kwam 10 maal bijeen,
-de film werkgroep heeft heel veel uren gemaakt t.b.v. de beide DVD’s
-7 inloopmiddagen werden gehouden + 2 lezingen na de pauze in de ALV’s,
-de vereniging nam deel aan een Provinciaal project (Tijd voor Toen).
-begin januari werd er een Nieuwjaarsborrel gehouden voor de leden,
-de actieve leden van 2012 werden beloond met een etentje,
-alle leden werden verrast met een “goedjaarsendspel”
-eind december werd er een kerstborrel gehouden voor de leden,
-de vereniging zette de eerste stappen gezet m.b.t. het 5-jarigjubileum,
-de vereniging werkte in 2012 samen met: het Molenmuseum, het Honig Breethuis, het Zaans Museum, Het BrandtWeer, Vrijwillige Brandweer Zaandijk, Vrienden van de Koger Brandweer, De Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep, Zaanradio, het platvorm voor de Zaanse Geschiedschrijving, de provincie Noord-Holland, boekhandel Pasman, de Zaanse Kaper, Oudheidskamer Oostzaan, uitgeverij Noord-Holland, stichting Zaanse Pakhuizen, Stichting Willen en Chris Jansen en stichting De Waakzaamheid.

De plannen voor 2013
-het organiseren van een feest t.b.v. het 5-jarig jubileum van de vereniging,
-de heruitgave van de tekst van het toneelstuk ‘De Rafelskaar” met begeleidende woordenverklaring, foto’s en cd-rom met de gesproken tekst,
-het houden van een expositie m.b.t. het 100-jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat,
-het maken van een film m.b.t. het 100-jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat,
-het realiseren van het bordenproject aan de hekken in de Stationsstraat en de Hoogstraat,
-verder werken aan het Scholenproject, oplevering 2014,
-het uitgeven van 4 nieuwsbrieven en het vervaardigen van 4 mini-exposities,
-het houden van 4 inloopmiddagen + 2 lezingen tijdens de ALV’s,
-het presenteren van de vereniging tijdens de diverse bijeenkomsten, vergaderingen, markten, activiteiten, etc.
-het organiseren van een diner voor de actieve leden,
-het laten vervaardigen van een professionele folder.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering 06 maart 2013
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk