2013

Secretaris Anneke Steemers heeft met veel genoegen het Jaarverslag over 2013 van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk geschreven. Zij wenst u veel leesplezier toe.

Secretaris, 03-03-2014

2. Bestuur.
Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende personen:
Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter, (2010),
Pascale Malingré, penningmeester (2011)
Anneke Steemers, secretaris, (2008),
Jan Duijvis, algemeen lid, (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid, (2010),
Rolf Stigter, algemeen lid (november 2012),
Jan Leguijt, ledenadministratie ( maart 2013)

De taken waren als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, scholenproject werkgroepvoorzitter, P.R., postbezorging.
Pascale Malingré: penningmeester, P.R., bordenproject werkgroeplid.
Anneke Steemers: secretaris, webredactielid, film werkgroepvoorzitter, P.R., website, bordenproject werkgroepvoorzitter, jubileumorganisatie, leden eindejaarsgeschenk, postbezorging.
Jan Duijvis: alg. bestuur, jubileumorganisatie.
Johan Kruiver: alg. bestuur, , P.R., auteur, lezingen, realiseren toneelvoorsteling, postbezorging.
Diana van den Berg: alg. bestuur, 2e secretaris, scholenproject werkgroeplid, schrijven nieuwsbrief, auteur, webredactie voorzitter, Zaans Boeken Blog, P.R., postbezorging, website.
Rolf Stigter: alg. bestuur, webredactielid, postbezorging.
Jan Leguijt: ledenadminisitratie, postbezorging.

3. Groei ledenaantal en leden van bijzondere verdiensten.
Het ledenaantal groeide van 245 naar 249 leden. 11 leden zijn overleden of hebben opgezegd, er kwamen 15 nieuwe leden bij.

De leden van verdiensten in 2013 zijn:
-Ad van den Berg voor zijn werk aan het opnieuw opzetten van de Beeldbank en het vernieuwen van de website.
-Johan Kruiver voor het geven van historische lezingen extern, het maken van een nieuwe promotiefolder, het vervaardigen van de jubileumuitgifte De Rafelskaar en zijn bijdragen aan de jubileumviering.
-Andries van den Dongen, Arie Bezemer, Maryse van Leeuwen voor het vastleggen op film van de diverse gebeurtenissen rond het 100-jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat en de jubileumfeestavond.
-Huibert Latenstein voor de postbezorging en P.R. werkzaamheden.
-Peter Luijsterburg, Diana van den Berg, Rolf Stigter en Lene Leck Jensen voor hun bijdragen aan de webredactie.
-Pieter Bleeker en de leden van de kascommissie voor het houden van de kascontrole.
-Bert de Boer, Maryse van Leeuwen, Pascale Malingre en Anneke Steemers voor het werken aan het historische bordenproject.
-Job Meurs en Jan Engel voor het 2x bevestigen van de historische borden.
-De 8 spelers en regisseur van De Rafelskaar m.b.t. hun inzet t.b.v. de jubileumviering.

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2013 in totaal 9 maal. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
- PR/communicatie,
-activiteiten,
-secretariaat,
-commissies,
-lopende en nieuwe projecten,
-financiën.
Daarnaast kwam het bestuur extra bijeen t.b.v. de jubileumviering.
De notulen werden verzorgd door Pascale Malingre.

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Leden Vergadering, 21-04-2013
Met een opkomst van in totaal 27 leden en 11 afmeldingen werd de eerste ALV van 2013 in De Vermaning te Koog aan de Zaan gehouden. Aan de orde kwamen:
-de notulen van de vorige vergadering,
-het secretarieel jaarverslag over 2012,
-de jaarrekening en het financieel verslag van 2012,
-de op stapel staande projecten voor 2013 en 2014: het bordenproject, het scholenproject, het 5-jarig bestaan, 100 jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat,
-verslag van de kascommissie over de boeken van 2012,
-de benoeming van de kascommissie van 2013: P. Bleeker en A. Hoveling en Gerard Beerman , Herman van Kordenoordt is reserve.
Na de pauze hield Hans Luijten een lezing over de Parklaan te Zaandijk.

2e Algemene Ledenvergadering, 17-10-2013
Met in totaal 35 aanwezigen en 5 afmeldingen werd de vergadering in De Vermaning te Koog aan de Zaan gehouden.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
-de notulen van de 1e ALV van 2013,
-het vaststellen van de begroting voor 2014,
- de voortgang en de plannen voor de projecten 2013/2014: scholenproject, Zuiderkerkstraat, terugblik op het feest ter ere van 5- jarig bestaan van de vereniging.

Na de pauze hielden Johan Kruiver en Ilse Gabel een muzikale presentatie van het door Johan Kruiver geschreven en onder eigen titel uitgebrachte boek “De Zaan Bezongen”.

6. Huisvesting
De vereniging huurde in 10 maanden 29 dagdelen een ruimte in Het BrandtWeer voor haar bestuurs-, projectgroep-, filmwerkgroep- en webredactievergaderingen.

7. P.R.
De vereniging kwam dit jaar diverse malen in het plaatselijke nieuws (huis aan huis bladen, NHD), was 2 maal op Zaanradio te beluisteren ( interviews met Charles van Tuijl over de RAAK fabriek en Lene Leck Jensen over de Zuiderkerkstraat) en kreeg 10 maal ruime publicatie in “Rondje Koog”. Met name de viering van het 5-jarig jubileum kwam uitgebreid aan bod.

Presentatie van de vereniging geschiedde tijdens:
-het bijwonen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van zusterverenigingen en organisaties op cultureel gebied: Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving, Zaans Erfgoed, de stichting Monumenten Spreken, Stichting Koogerpark en vereniging de Zaansche Molen.
-de Zaandijker Jaarmarkt op 17-08-2012,
-het jubileumfeest van de vereniging, gehouden op 28-09-2013,
-in de voormalige winkel van Koning Modes tijdens “Dromen over Feest” op 15-12.

Folder:
Door Johan Kruiver werd een nieuwe folder voor de ledenwerving ontworpen in een grote oplage. De leden kregen allen het verzoek om zelf een nieuw lid te werven m.b.v. de toegestuurde folder.

8. Website
De website en de beeldbank werden dankzij webmaster Ad van den Berg dit jaar vernieuwd en voorzien van een flink aantal artikelen en verhalen van diverse auteurs .

9. Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief, april 2013
Met o.a. uitnodiging ledenvergadering + lezing van Hans Luiten, projectiepresentatie door Johan Kruiver “De Zaan Bezongen”, aankondiging van jubileumviering, terugblik op lezing van Arjen van Ginkel, en filmvertoningen van Monumenten Spreken.


Nieuwsbrief, september 2013
met o.a. aandacht voor de jubileumviering in het Koogerpark, de heruitgave van De Rafelskaar met CD-Rom, de historische borden, de aankomende ledenvergadering, de ontwikkeling m.b.t. de Zuiderkerkstraat, het scholenproject, restauratie en herbestemming Lagedijk 14 Zaandijk , terugblik ALV van april,agenda van aankomende activiteiten.

10. De verenigingactiviteiten van 2013
De webredactie
Peter Luijsterburg heeft zich in 2013, net als in 2012, vooral beziggehouden met de handgeschreven notulenboeken van de organisatie Tot Nut van het Algemeen. Het is de bedoeling om zijn bevindingen vanwege de te verwachten uitgaven in 2014 pas in 2015 in een kleine oplage te laten verschijnen.
Lene Leck Jensen dook nog verder in de cultuurhistorie en architectonische waarde van het Zuiderkerkstraathofje en heeft een zeer uitgebreide voordracht t.b.v. de monumentencommissie van gemeente Zaanstad voorbereid.
Diana van den Berg zal een boekje samenstellen van al het verzamelde materiaal van Lene en (ex-)bewoners.
Lene zal een tentoonstelling maken van het verzamelde materiaal.
Rolf Stigter hield zich o.a. bezig met het samenstellen van een powerpointpresentatie over het zuidelijk gedeelte van Koog aan de Zaan en onderzoek naar de schippers van de Koog. De werkgroep kwam maandelijks bijeen.

De filmwerkgroep
Er werden door de filmwerkgroep diverse samenkomsten gefilmd m.b.t. het behoud en de viering van het 100-jarig Zuiderkerkstraathofje. Deze beelden zullen uiteindelijk worden samengevoegd op een DVD die bij het boekje over de Zuiderkerkstraat zal worden gestopt. Boekje, film en tentoonstelling zullen in juni 2014 worden opgeleverd.
Ook werd de 5 jarige jubileum feestavond van de vereniging vastgelegd.

Het scholenproject
De werkgroep bestaande uit Evelien Koning, Diana van den Berg, Henk de Wit, Gerard Beerman, Herman van Kordenoordt, Ria Koopman en Tineke Smienk kwam 4 maal bijeen ter voorbereiding van de tentoonstelling, boek en cd-rom met interviews. Deze drie onderdelen zullen tijdens het museumweekend in de maand september 2014 in het weefhuis worden gepresenteerd. Diana van den Berg is de auteur het boek, Herman van Kordenoordt is verantwoordelijk voor de cd-rom met interviews.

Het historische bordenproject
De onthulling van de negen met historische foto’s voorziene borden werd gepleegd door de heer J. Kuiper, 101 jaar oud, op de feestavond van het 5 jarig jubileum.
De borden werden samengesteld door Maryse van Leeuwen, Pascale Malingre en Anneke Steemers, de vormgeving lag in handen van Bert de Boer. Na het feest werden de borden aan de hekken van ADM Cocao aan de Stationsstraat opgehangen.
De financiering van de borden was sinds 2012 al gedekt dankzij bijdragen van het wijkoverleg van oud-Koog, de Bredenhofstichting en het Jacob Stinsfonds.
De toezegging van ADM Cocoa om op de hekken aan de Lagedijk nog 6 borden te mogen ophangen werd helaas ingetrokken. Zodoende zal het resterende bedrag gereserveerd blijven staan voor een 2e serie historische borden. Op welke plaats zij zullen worden geplaatst is nog niet bekend.

Het 5-jarig verenigingsjubileum, 28-09-2013
Het feestelijke jubileumprogramma in het Duijvis-Wiener Paviljoen in het Koogerpark bestond uit een muzikale entree door The Acoustic Daltons, de speech door de voorzitter, de onthulling van de historische borden door de heer J. Kuiper, een Zaans muzikaal intermezzo door Johan Kruiver en Ilse Gabel en aansluitend de opvoering van het in Zaans dialect gesproken toneelstuk “De Rafelskaar”.
Aansluitend was er bal na met de Acoustic Daltons.
De avond werd bezocht door zo’n 150 leden en genodigden en werd erg goed ontvangen.
De filmploeg maakte een registratie van de avond. Dankzij Andries van den Dongen van de ZZBO is deze gemonteerd en op DVD gezet.

Het toneelstuk kwam tot stand dankzij de vrijwillige medewerking van Pim Houthuijse (Arend), Gé Kooijman (regisseur), Bart Zaal (Saime), Wouter Hondius (Meheer), Evert Klos (Kees-Ome), Piet Kaat (Klaas Zwart), Ruben van Duuren (Woutertje), Cees Hartland (Knapie), Sjors van Leeuwen (Jan de Schilder), Debby en Hanny (schmink), de Zaandijkse Voetbal Vereniging (oefenruimte), De Koger Kerk (oefenruimte) de Vrijwillige Brandweer van Zaandijk (kostuums), Henk Kroes en Sjors van Leeuwen (decor), Jamie Bank (geluid).
In oktober werden er door de spelers, geheel belangeloos, nog twee maal twee voorstellingen gegeven in een uitverkocht Molenmuseum.

T.b.v. de cd-rom behorende bij de heruitgave van “De Rafelskaar” maakte de Zaanse Zieken en Bejaarden Omroep een opname van het hoorspel. Johan Kruiver was de auteur van het boekje.

De financiering van de heruitgave en heropvoering van “De Rafelskaar” werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Honig Laanfonds, het P.M. Duijvisfonds en het Krijt Hulpfonds.

De festiviteiten werden georganiseerd door Jan Duijvis en Anneke Steemers, m.m.v. de stichting Koogerpark.

vrij toegankelijke activiteiten in “Het BrandtWeer”
In 2013 werden, naast de openbaar toegankelijke ledenvergaderingen met programmering en het uitgebreide jubileumfeest, de volgende inloopmiddagen gehouden:

-17 maart een tweetal filmvertoningen door de heer K. Kroesen van de organisatie Monumenten Spreken over Juf Jansma van de Gortershoekschool en Maison ‘d Essence Fabriek Polak & Schwarz.

-17 november: lezing van Gé Sombroek over restauratiewerk.

De bibliotheek
De bibliotheek werd dankzij een aantal donaties flink uitgebreid.

11. De extraatjes voor de (actieve) leden
Er werd, in navolging tot de succesvolle diners van 2011 en 2012 een gezellige maaltijd aangeboden aan alle actieve leden van het jaar 2013.
In totaal 26 van de 43 genodigden meldden zich op 17 november in Het BrandtWeer.
Het eten werd ditmaal betrokken van een Chinees restaurant.
De sfeer was als vanouds uitstekend!

Half december werd een door Anneke Steemers ontworpen verjaardagskalender en een uitnodiging voor de lezing/diavoorstelling van Hans Pielkenrood en Job Meurs + de aansluitende nieuwjaarsborrel op 05-01 aan alle leden rondgestuurd.

12. Gehonoreerde subsidieaanvragen
In 2013 diende de vereniging een aantal subsidieaanvragen in.
Het Honig Laanfonds, het Krijtfonds en het P.M. Duijvisfonds droegen bij aan de heruitgave en heropvoering van “De Rafelskaar”, het uit 1952 daterende Zaanse toneelstuk dat bij het 5 jarig jubileum van de vereniging werd opgevoerd.

De subsidieaanvraag bij gemeente Zaanstad voor de activiteiten van 2014 werd gehonoreerd.

13.De plannen voor 2014
Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2014 geeft, samen met de toegezegde gemeentelijke structurele subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur, projectkosten etc.)

Er zal een reservering worden gemaakt voor het 10-jarig jubileum.

Vanwege het wegvallen van de structurele gemeentelijke subsidiebijdrage (2015) zal het bestuur zich meer moeten gaan inspannen om voldoende inkomsten te verkrijgen. Het tijdig indienen van incidentele subsidieaanvragen en een samenwerking met andere culturele instellingen zoeken behoren tot de werkzaamheden.

Bestuurswisseling
Anneke Steemers zal bij de ALV van 23 april aankondigen te stoppen met het secretariaat. Haar functie zal worden overgenomen door Sonja Babaubun.
Anneke zal wel actief blijven binnen het bestuur.

ALV’s
De beide ledenvergaderingen staan gepland op 23 april en 8 oktober 2014 en zullen worden voorzien van een lezing of presentatie.

Oplevering project: Zuiderkerkstraat 100 jaar
Samen met bewoonster en lid Lene Leck Jensen zal het project inzake het 100-jarig jubileum van de Zuiderkerkstraat worden opgeleverd tijdens het laatste weekend van juni (28 en 29 juni).
Tijdens de tentoonstelling in Het BrandtWeer zullen het boek + de DVD worden gepresenteerd.

“Het Bordenproject, deel 2”: een permanente buitenexpositie
Het gereserveerde resterende bedrag zal dit jaar worden besteed, mits er een geschikte plaats wordt gevonden.

Scholenproject, open Monumentenweekend , 13 en 14 september
De oplevering van het project zal gepaard gaan met een expositie, een uitgave + een CD Rom met interviews.

Opstart nieuw project
Op korte termijn zal er voor 2015 een nieuw project worden gekozen.

Inloopmiddagen 2014
In de ALV maanden (april en oktober) vinden er geen inloopmiddagen plaats.
De data van te houden lezingen/filmvoorstellingen zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de leden.

P.R.
- er zullen 2 nieuwsbrieven worden verzonden aan de leden en geïnteresseerden,
- de vereniging zal deelnemen aan de Jaarmarkt en aan “Dromen over Feest” in Zaandijk,
-de vereniging zal actief p.r. blijven bedrijven op facebook en twitter, Rondje Koog, het Noord Hollands Dagblad en de diverse huis- aan huis bladen.
-de vereniging zal zich presenteren bij de vergaderingen van het Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving.


Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering 02 april 2014
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk