2015

1. Inleiding
Voor u ligt het laatste, door mij geschreven, jaarverslag van de Historische vereniging Koog-Zaandijk. Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe!

Anneke Steemers, Alg. bestuurslid, 06-04-2016

2. Bestuur
In het bestuur van de vereniging waren de volgende personen actief:
Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter, (2010),
Pascale Malingré, penningmeester (2011),
Anneke Steemers, algemeen lid (2008),
Jan Duijvis, algemeen lid (2009), afgevaardigde van de vereniging in het 4-5 mei comité,
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid (2010),
Rolf Stigter, algemeen lid (november 2012 tot oktober 2015).
Jan Leguijt, ledenadministratie (maart 2013).
Ria Koopman, secretaris (november 2015).
Sonja Babaubun, secretaris (april 2014, afgetreden in februari 2015)

De taken waren in 2015 als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, P.R., postbezorging.
Pascale Malingré: penningmeester, notulen.
Anneke Steemers: algemeen bestuur, secretarieel jaarverslag, P.R., postbezorging.
Jan Duijvis: algemeen bestuur, vertegenwoordiger bij het 4-5 mei comité.
Johan Kruiver: algemeen bestuur, P.R., auteur van magazine “ ’40 Koog-Zaandijk ’45”, samenstellen Koog-Zaandijk quiz,
Diana van den Berg: algemeen bestuur, auteur nieuwsbrief, postbezorging, vertegenwoordiger van de vereniging bij de Stichting Beeldentuin.
Rolf Stigter: algemeen bestuur, postbezorging, hulp bij tentoonstelling.
Jan Leguijt: ledenadminisitratie, archief, postbezorging, werkgroep leider tentoonstelling “Te Kaik”.
Ria Koopman: secretariaat, werkgroep medewerkster “Te Kaik”.

3. Groei ledenaantal en leden van bijzondere verdiensten
Het ledenaantal groeide in 2015 van 266 naar 279 leden. 13 leden zijn overleden of hebben opgezegd, er kwamen 30 nieuwe leden bij.

De leden van verdiensten in 2015 zijn:
- Ad van den Berg voor zijn werk aan de vernieuwde website, de facebookpagina en het maken van de QR-tegel pagina’s.
- Jan Leguijt, Henk de Wit, Herman van Kordenoordt , Ria en Joop Koopman, Jaap Klomp en Rolf Stigter voor hun bijdragen aan de totstandkoming van de tentoonstelling en de catalogus van “Te Kaik”.
- Huibert Latenstein voor de postbezorging en P.R. werkzaamheden.
- Henk de Wit en Jan Leguijt voor hun werk aan het archief.
- Pieter Bleeker en de leden van de kascommissie, Wim Goedhart en Herman van Kordenoordt voor het houden van de kascontrole.

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2014 in totaal 10 maal in De Cacaoboom. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
- PR/communicatie,
- activiteiten,
- secretariaat,
- commissies,
- lopende en nieuwe projecten,
- financiën.
Ook werd er een brainstormavond belegd over het jubileum. De notulen werden verzorgd door Pascale Malingré.

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Leden Vergadering, 21-04-2015
Met een opkomst van in totaal 64 aanwezigen werd de eerste ALV van 2015 in De Kooger Vermaning gehouden. Aan de orde kwamen:
- de notulen van de vorige vergadering,
- het secretarieel jaarverslag over 2014,
- de jaarrekening en het financieel verslag van 2014,
- verslag van de kascommissie over de boeken van 2014,
- de benoeming van de kascommissie van 2016:
- het bedanken van de leden van verdienste van 2014,
- een terugblik op de verenigingsactiviteiten van 2014,
- een terugblik op de presentatie van magazine ’40 Koog-Zaandijk ’45,
- de op stapel staande projecten voor 2015/2016: tentoonstelling “Te Kaik”.

Na de pauze hield de heer Wim Visser een vermakelijke lezing over de Zaanse houtbouw.

2e Algemene Ledenvergadering, 13-10-2015
Met in totaal 65 aanwezigen werd de vergadering in De Kooger Vermaning gehouden. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
- de notulen van de 1e ALV van 2015,
- het vaststellen van de begroting voor 2016,
- de terug- /vooruitblik projecten 2015/2016/2017: tentoonstelling “Te Kaik” (sept. 2015), 101 Koog-Zaandijkse vrouwen, en een nieuw op te starten project,
- de vernieuwde website en de facebookpagina,
- het afscheid van bestuurslid Rolf Stigter.

Johan Kruiver vertoonde na de pauze diverse oude Koog-Zaandijkse filmpjes.

6. Huisvesting
De bijeenkomsten van de vergaderingen van het bestuur vonden plaats in Chocolaterie De Cacaoboom, de inloopmiddagen en Algemene Leden Vergaderingen in De Kooger Vermaning. Het archief is ondergebracht in De Kooger Vermaning.

7. P.R.
- De vereniging kreeg dit jaar diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws (huis aan huis bladen, Zaanradio, NHD), Zaans Erfgoed en kreeg 10 maal ruimte in “Rondje Koog”. - op 13 juni was de vereniging met een kraam aanwezig op de Zaanse Erfgoedmarkt in De Stoomhal te Wormer,
- tijdens het bijwonen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van organisaties op cultureel gebied: het 4 en 5 mei comité, de vereniging Zaans Erfgoed, de stichting Monumenten Spreken, en de bijeenkomsten van de stichting Beeldentuin,
- tijdens de Zaandijker Jaarmarkt op 15-08-2014,
- bij de diverse voordrachten van Johan Kruiver.

De boeken van de vereniging zijn verkrijgbaar geweest bij de firma Staphorsius en bij Chocolaterie De Cacaoboom.

8. Website/facebookpagina
De website en de facebook pagina (850 volgers in oktober) werden dankzij webmaster Ad van den Berg dit jaar up to date bijgehouden. De website werd geheel vernieuwd waardoor hij nu ook op smartphones goed te lezen valt.

9. Nieuwsbrieven
Er zijn dit jaar 2 nieuwsbrieven verschenen.

10. De verenigingactiviteiten van 2015

Inloopmiddag
Op 22 februari werd een inloopmiddag georganiseerd in De Kooger Vermaning. Onderwerp waren de presentatie van het magazine “ ’40 Koog-Zaandijk ’45 “. D.m.v. een beeldshow van auteur Johan Kruiver en het vertonen van twee films van Monumenten Spreken over het monument bij Tate & Lyle en het monument in het Koogerpark werd de middag geprogrammeerd. De middag werd zeer goed bezocht, er waren ruim 160 mensen aanwezig. Geke van de Kamp van het Gemeentelijk archief roemde de goede samenwerking tussen het archief en de vereniging.

QR tegels
De vereniging heeft haar medewerking gegeven aan een gemeentelijk project: het plaatsen van 10 tegels in het trottoir in Zaandijk. De tegels zijn voorzien van een QR- code. Door het inscannen van deze code kan men op een smartphone de informatie lezen die bij het pand behoort. Ad van den Berg heeft deze pagina’s aangemaakt.

Tentoonstelling “Te Kaik”
De tentoonstelling werd geopend door Piet Hein Zijl in het bijzijn van de eigenaren van de schilderijen. Het expositieweekeinde in Het Weefhuis, gehouden op 12 en 13 september, was een groot succes en trok 520 bezoekers. De catalogus van Te Kaik, auteur Jaap Klomp, met een bescheiden oplage van 150 stuks was in zeer korte tijd uitverkocht.

Kerstborrel
20 december werden de leden d.m.v. het houden van een Koog-Zaandijk quiz getest op hun kennis tijdens een gezellige bijeenkomst in De Kooger Vermaning. Er werd veel gelachten en na afloop bijgepraat, het was een groot succes!

De bibliotheek/het archief
Dankzij een aantal donaties is de bibliotheek en het archief weer uitgebreid.

Niet gerealiseerde verenigingsactiviteiten in 2015
Het verzoek van de vereniging om zelf een historische fotoborden wandelroute door Koog-Zaandijk te realiseren en te financieren werd door gemeente Zaanstad niet gehonoreerd. Men vond het een verrommeling van de buitenruimte. Ook het idee om een gedicht van Jacob Israël de Haan op de kruising Guisweg/Lagedijk te laten verschijnen werd om deze reden afgeschoten. Het geoormerkte geld blijft beschikbaar voor een nieuw uit te voeren project.

11. De extraatjes voor de (actieve) leden
Op 2 december werden de leden van verdienste van 2015 als dank voor hun inzet uitgenodigd om mee te gaan op excursie bij het bedrijfsmuseum van Albert Heijn. Na afloop werd er samen een drankje gedronken bij café Hendrik Haan.

12. Gehonoreerde subsidieaanvragen
De subsidieaanvraag voor de activiteiten van 2016 werd door gemeente Zaanstad gehonoreerd.

13. De plannen voor 2016
Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2016 geeft, samen met de toegezegde gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur, projectkosten etc.) Er zal wederom een reservering worden gemaakt voor het 10-jarig jubileum. Voor de diverse projecten zullen, indien nodig, fondsen worden geworven.

Algemene Leden Vergaderingen
In het voor- en najaar zullen de twee ledenvergaderingen worden gehouden in De Kooger Vermaning. Zij zullen traditiegetrouw na de pauze worden geprogrammeerd met een lezing of presentatie.

Uitgave: het Koog-Zaandijks Nut
Peter Luijsterburg heeft zich in 2012 en 2013 beziggehouden met de handgeschreven notulenboeken van het Koog-Zaandijkse “Tot Nut van het Algemeen”. Het is de bedoeling om zijn bevindingen in 2016 in een kleine oplage te laten verschijnen.

Nieuwe projecten
O.l.v. Jan Duijvis wordt er in 2016 een start gemaakt met het project “Verenigingen”. De oplevering van het project zal plaats vinden in 2017. Diana van den Berg gaat bezig met het schrijven van een uitgave over 101 Koog- Zaandijkse vrouwen. De verschijningsdatum is gesteld op 08-03-2017 (internationale vrouwendag).

Inloopmiddagen 2016
De data van te houden lezingen/filmvoorstellingen zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de leden.

Excursies 2016
Het is de intentie in 2016 tweemaal een excursie voor de leden te organiseren. Onder leiding van een gids zullen zij een bezoek kunnen brengen aan Broek in Waterland op 22 mei en op een nader te bepalen datum in het najaar aan De Rijp. Na afloop van de excursie wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken.

P.R.
- er zullen door het bestuur minimaal 2 nieuwsbrieven worden verzonden aan de leden en geïnteresseerden,
- de vereniging zal deelnemen aan de Jaarmarkt in Zaandijk,
- de vereniging zal actief p.r. blijven bedrijven op haar website en facebook, Zaans Erfgoed, Rondje Koog, Zaanradio, het Noordhollands Dagblad en de diverse huis- aan huis bladen.
- de vereniging zal m.b.v. een afgevaardigde aanwezig zijn bij de vergaderingen van de stichting Beeldentuin en het 4-5 mei comité.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering woensdag 06 april 2016.
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk