2008

Jaarverslag van de secretaris van de Historische Vereniging Koog Zaandijk over het jaar 2007. Begin maart 2007 werd de eerste aanzet genomen voor het oprichten van een historische vereniging voor Koog aan de Zaan door Anneke Steemers.

Zij was, tijdens het maken van het SaenSpel, tot de ontdekking gekomen dat er geen historische verenigingen bestonden in Koog, Zaandijk en Zaandam.

Het ontbreken van een historische vereniging in Koog aan de Zaan en haar eigen interesse in de streekgeschiedenis maakten dat zij besloot tot het oprichten van een vereniging.

De naar de plaatselijke pers verstuurde oproep werd geplaatst en op 25 maart 2007 kwamen in de Koger Doopsgezinde Kerk ( De Vermaning), die haar ruimte hiervoor vrijelijk ter beschikking stelde, een 11- tal mensen bijeen.

Het was een genoeglijke maar ook zinvolle bijeenkomst. Er werden verhalen verteld, men sprak over een toekomstige vereniging, wat die zou kunnen doen, en: waarom vragen we Zaandijk niet om mee te doen? Van oudsher zijn Koog en Zaandijk met elkaar verbonden geweest!

Zodoende kwam men tot de conclusie dat, voordat men verder ging met de oprichting van de vereniging, het gewenst was om eerst de Zaandijkers te benaderen om te participeren. Zo gezegd, zo gedaan. Henk van den Ham en Carmen Benjamins gaven aan zich in te willen zetten voor het oprichten van een historische vereniging voor Koog en Zaandijk. Op 26 maart 2007 verscheen een artikel over deze avond in het Noordhollands Dagblad.

De vorderingen om de Zaandijkers te benaderen verliepen moeizaam. Zaandijk was rijk aan verenigingsleven en de actieve Zaandijkers waren vaak al betrokken bijéén of meerdere stichting en/of verenigingen. Het aspirant bestuur kwam regelmatig bij elkaar en besprak de gemaakte vorderingen.

Oprichtingsvergadering
Op 23 september was het dan toch zover: de oprichtingsvergadering werd gehouden, ditmaal in de parochieruimte van de R.K. kerk aan de Bosjeschstraat.

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat de kersverse bestuursleden zich minimaal een jaar lang zouden inzetten voor de "Historische Vereniging Koog-Zaandijk".
Henk van de Ham trad aan als voorzitter, Anneke Steemers als secretaris, Huibert Latenstein als penningmeester, Margret Komen als coa¶ordinator Projecten en Carmen Benjamins werd bestuurslid P.R.

Het voorstel om de contributie te laten aanvangen met €12,50 werd met algemene stemmen aanvaard. De 16 aanwezigen gaven allen aan lid te willen worden.
Aangezien 2007 snel ten einde zou lopen werd besloten de contributie tevens voor 2009 te bestemmen.

Tijdens de vergadering werd besloten subsidie aan te vragen voor het oprichten van de vereniging. Een ledenorgaan door de aanwezigen werd als zeer wenselijk beschouwd, zo ook een website en een eigen ruimte voor de club. Flink werk aan de winkel voor het bestuur!

Een week later werd er een artikel over de nieuwe vereniging met foto in het Zondagochtendblad gepubliceerd.

Bestuursvergaderingen
Er werd, na de oprichting, door het bestuur nog 4 maal vergaderd in 2007. Dit gebeurde beurtelings bij de bestuursleden thuis. Tijdens deze vergaderingen werden er een aantal zaken besloten:

 • er werd een subsidieaanvraag gemaakt en verstuurd,
 • er werden offertes aangevraagd voor het maken van een logo en een website en drukwerk,
 • er werd een begroting gemaakt voor 2007/2009,
 • de statuten van de Historische Vereniging Wormerveer werden als voorbeeld gebruikt voor de
  statuten van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk,
 • er werd besloten om te starten met in beeld brengen van de geschiedenis van de
  Waakzaamheid, als 1e project van de vereniging,
 • er werd een eerste contact gelegd met de eigenaar van de Waakzaamheid; G'e Sombroek,
 • Jan Duijvis werd benaderd voor een bestuursfunctie, hij ging er over na denken,
 • Henk en Huibert waren te gast bij Jetty Touwenaar in 'Babbels" van Zaanradio,
 • er werden 5 nieuwe leden geworven op de Wintermarkt in Koog aan de Zaan,
 • het Kenniscafe van de Vrijwilligerscentrale werd bezocht, met als thema: bouwen aan een sterk en aantrekkelijk bestuur,
 • de vergadering van de St. platvorm Zaanse Geschiedenis werd bezocht,
 • de ledenvergadering van Zaans Erfgoed werd bezocht,
 • er werd een bankrekening geopend bij de Triodosbank,
 • er stond een verhaaltje van lid Johan Kruijver in Rondje Koog ter promotie van de vereniging,
 • er werd contact gelegd met het wijkoverleg van Rooswijk inzake het in 2009 op te starten Bannehofprojekt

Bezoek aan de notaris
Op 08 december 2007 was het dan zover: de ondertekening van de statuten ten kantore van Norais Anne Moesker te Zaandijk was een feit.

Samenvatting
Het uitgangspunt, een Historische Vereniging voor Koog aan de Zaan, veranderde o.i.v. de aanwezigen tijdens een informatieavond in een Historische Verenging voor Koog-Zaandijk.
Na een moeizame start werd na een half jaar de vereniging opgericht. 
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk