2010

Secretaris Anneke Steemers heeft met veel genoegen het Jaarverslag over 2010 van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk geschreven. Zij wenst u veel leesplezier toe.

 1. Inleidin.
  Met veel genoegen heb ik dit jaarverslag geschreven. Ik wens u heel veel leesplezier toe!
  Anneke Steemers,
  Secretaris, 22-01-2012

 2. Bestuur
  Het bestuur bestond in 2011 uit:
  Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter, (2010),
  Huibert Latenstein, penningmeester, (2007),
  Anneke Steemers, secretaris, (2007),
  Jan Duijvis, algemeen lid, (2009),
  Johan Kruiver, algemeen lid (april 2011),
  Diana van den Berg, algemeen lid, (2010),
  Elsbeth van Beusekom, asp. penningmeester (april 2011), afgetreden op 03-11-2011,
  Pascale Malingré, asp. penningmeester, toegetreden december. 2011,

  Door persoonlijke omstandigheden trad Elsbeth van Beusekom af.

  De taken waren als volgt verdeeld:
  Evelien Boekhoorn: voorzitter, "Klandizie" werkgroeplid, P.R. postbezorging,
  Huibert Latenstein: penningmeester, ledenadministratie, Bannehof werkgroeplid, P.R., postbezorging,
  Anneke Steemers: secretaris, ass. bij Bannehof expositie, Brandweer werkgroeplid, webredactielid, vervaardigen mini-exposities, film werkgroeplid, P.R., postbezorging, initiator nieuwe projecten,
  Jan Duijvis: alg. bestuur, "Klandizie" werkgroeplid, catering tijdens de activiteiten,
  Johan Kruiver: alg. bestuur, "Klandizie" werkgroeplid, P.R.,
  Diana van den Berg: alg. bestuur, 2e secretaris, schrijven nieuwsbrief, vervaardigen mini-exposities, Bannehof werkgroeplid, Brandweer werkgroeplid, webredactielid, Zaans Boeken Blog, P.R., postbezorging,
  Elsbeth van Beusekom: alg. bestuur, financiën, P.R.,
  Pascale Malingré: alg. bestuur, financiën, P.R.


 3. Groei ledenaantal en leden van bijzondere verdiensten

 4. Het leden aantal groeide van 158 naar 228 leden. De leden van verdiensten zijn:
  Johan Kruiver, Evelien Boekhoorn, Jan Duijvis, Herman van Kordenoordt, Jan Post en Henk de Wit: in 2011 hebben zij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het uitermate succesvolle project "Klandizie", over de verdwenen winkeltjes van Koog- en Zaandijk.
  De tentoonstelling trok in twee dagen tijd over de 1.000 bezoekers en de 1e oplage was na 4 uur uitverkocht. De tweede oplage was voor het verschijnen uitverkocht. Eind december startte de verkoop van de 4e oplage. Per oplage werden er 300 stuks gedrukt.
  Johan Kruiver voor zijn lezingen tijdens de inloopmiddagen en het vervaardigen van de DVD "Allerhande" .
  Diana van den Berg, Huibert Latenstein, Henk Meijerink, Gerard Beerman, Gerard Blees en Pieter Kaat, Andries van den Dongen en Ivar Start: voor hun inzet voor het boek, de DVD en de tentoonstelling over het Bannehof.
  Diana van den Berg voor haar Zaans Boeken Blog op de website en het fabriceren van diverse mini-exposities.
 5. Bestuursvergaderingen
  Het bestuur vergaderde in 2011 in totaal 10 maal. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
  - PR/communicatie,
  -activiteiten,
  -secretariaat,
  -lopende en nieuwe projecten,
  -financiën.
  De notulen werden verzorgd door Elsbeth van Beusekom & Huibert Latenstein.

 6. De Algemene Ledenvergaderingen
  1e Algemene Leden Vergadering, 12-04-2011
  Met een opkomst van in totaal 34 leden en 4 afmeldingen werd de eerste ALV van 2011 in De Vermaning te Koog aan de Zaan gehouden. Aan de orde kwamen:
  -de notulen van de vorige vergadering,
  -het jaarverslag over 2010,
  -het financieel overzicht 2010,
  -de begroting van 2011,
  -de benoeming van Johan Kruiver en Elsbeth van Beusekom als algemene bestuursleden,
  -verslag van de kascommissie over de boeken van 2010,
  -de herbenoeming van de kascommissie van 2010 (P. Bleeker en C. Hartland), met Alex Hoveling als reservelid,
  -de projecten voor 2011/2012.
  Na de pauze hield Henk de Wit een lezing over de geschiedenis van de Koger Vermaning.

  2e Algemene Ledenvergadering, 13-10-2011
  Met in totaal 39 aanwezigen en 11 afmeldingen werd ditmaal de vergadering in "De Ontmoeting" op de Parklaan te Zaandijk gehouden.
  Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
  -de notulen van de 1e ALV van 2011,
  -het vaststellen van de begroting voor 2012,
  - de voortgang en de plannen voor de projecten 2011/2012: Brandweerproject, filmproject over restauratie Waakzaamheid, de open dag bij AAK, het scholenproject.
  Na de pauze hield Henk Bouman een voordacht over de ontwikkeling van de gereformeerde gemeente en haar toenmalige en huidige onderkomens.

 7. Huisvesting
  De vereniging huurde 10 maanden lang gemiddeld 4 dagdelen per maand een ruimte in Het BrandtWeer voor haar bestuurs-, projectgroep-, filmwerkgroep- en webredactievergaderingen.

 8. Publiciteit
  De vereniging kwam dit jaar diverse malen in het plaatselijke nieuws en kreeg 8 maal een halve pagina ruimte in "Rondje Koog".

  In de 10, langs de kant van de weg hangende, mini-expositieborden werd 4 x de verkorte nieuwsbrief opgehangen.

  Presentatie van de vereniging geschiedde tijdens:
  -het bijwonen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van zusterverenigingen en organisaties op cultureel gebied: Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving, Zaans Erfgoed, Historische Vereniging Wormerveer, de week van de WAK, de open monumentendag.
  - de opening van de expositie in Het Bannehof op 21-01-2011,
  - de Voorjaarsmarkt op het pleintje achter De Boed op 21-05-2011,
  - de Zaandijker Jaarmarkt op 20-08-2011,
  - de tentoonstelling "Klandizie"in Het Weefhuis op 10- en 11-09-2011
  -in de voormalige winkel van Koning Modes tijdens "Dromen over Feest" op 19-12.

  Folder:
  De folder werd regelmatig aangepast met de laatste informatie en in kleine oplages gedrukt t.b.v. de p.r. van de vereniging.

 9. Website
  De website is dit jaar nog verder uitgebreid met artikelen en verhalen van diverse auteurs en de beeldbank werd vernieuwd. Diana van den Berg heeft een nieuwe rubriek op de website: het Zaans Boeken Blog.

 10. Nieuwsbrieven
  Nieuwsbrief, januari 2011
  Daarin werd o.a. melding gemaakt van:
  -de Bannehof expositie aankondiging,
  -de aanschaf van de expositiebenodigdheden,
  -het programma van de inloopmiddagen 2011,
  -het ontstaan van de webredactie en filmploeg,

  Nieuwsbrief, april 2011
  In de nieuwsbrief werd o.a. aandacht besteed aan:
  -de ALV van april,
  -een terugblik op de inloopmiddagen van februari en maart,
  -de komende inloopmiddagen,
  -het Zaans Boeken Blog,
  -uitbreiding van het aantal hangplekken mini-exposities,
  -terugblik expositie "Bannehof",
  -de filmploeg met de restauratie van de Waakzaamheid,
  -de gehonoreerde subsidieaanvragen van het Honig Laanfonds en het Schipholfonds,
  -boekpresentatie de Caeskopers,

  Nieuwsbrief, juni 2011
  In de nieuwsbrief werd o.a. aandacht besteed aan:
  -terugblik op de ledenvergadering,
  -terugblik op de excursie bij de Kogerkerk,
  -terugblik op de presentatie tijdens de Voorjaarsmarkt bij de Boed,
  -overhandiging cheque Schipholfonds,
  -diverse aanvullingen op de website en het boeken blog,
  - de nieuwe mini-exposities,
  - de start van het Brandweerproject,
  -de voortgang van de filmwerkgroep.

  Nieuwsbrief, september 2011
  In de nieuwsbrief werd o.a. aandacht besteed aan:
  -uitnodiging ALV,
  -het 200e lid,
  -terugblik op de presentatie van de vereniging op de Zaandijker Jaarmarkt,
  -de nieuwe mini-exposities,
  -de tentoonstelling en boekpresentatie van het project "Klandizie"

 11. De verenigingactiviteiten van 2011
  Expositie +uitgave met DVD, "De Bannehof", 21-01-2011 t/m 17-02-2011. Op 21 januari 2011 werd door wethouder Jeroen Olthof de expositie geopend. De uitgave en de bijbehorende DVD met 4 interviews met ervaringsdeskundigen werden tijdens de opening gepresenteerd. Tijdens de afscheidsdag van het Bannehof, gehouden op 25-11-2011, heeft de vereniging nogmaals haar materiaal tentoongesteld.

  Expositie + uitgave met Cd-rom met interviews, "Klandizie", 09, 10, 11-09-2011
  In het Weefhuis werd de expositie voor genodigden geopend met een voorwoord van Eduard Dirkzwager, marketingmanager van gemeente Zaanstad. De expositie duurde twee dagen: 10 en 11 september. Meer dan 1000 bezoekers bezochten het Weefhuis. Het boek Klandizie was zaterdag half vier al uitverkocht. Vanaf dat moment konden bezoekers het boek bestellen. Het boek bevat circa 170 pagina's op A4- formaat (inclusief CD). De CD die achter in het boek zat bevat 23 fragmenten van interviews.

  Filmploeg
  De filmploeg is in 2011 opgericht en hield zich in dit jaar bezig met het vastleggen van de restauratie van de Waakzaamheid. Dankzij een bijdrage van het Honig Laanfonds werd de benodigde apparatuur aangeschaft. Een aantal van de leden hebben drie workshops bezocht.. De werkgroep kwam geregeld bijeen.

  Webredactie
  Ook de webredactie is dit jaar gestart. De webredactie stelde onder meer nieuwe mini-exposities op over de volgende onderwerpen: P.M. Duijvis, De Rode Buurt, Koogerpark, Guisweg, Stijkelgroep, Pielkenrood, Jan Bestevaerstraaten over leesgezelschappen. Bovendien werd onze bibliotheek dankzij de schenking van de gezusters Zethoven flink uitgebreid.. Een groot deel van de binnengkomen krantenknipsels is inmiddels gearchiveerd. De werkgroep kwam maandelijks bijeen.

  Werkgroep Brandweerproject
  De werkgroep kwam in 2011 in totaal 9 maal bijeen en werkte samen met het Molenmuseum aan het tot stand komen van een expositie, boekje en DVD over de (ex)brandweerkorpsen van Koog en Zaandijk. In 2012 vindt de expositie plaats in het Molenmuseum.

  Inloopmiddagen in "Het BrandtWeer"
  In 2011 werden de volgende inloopmiddagen gehouden:
  09-01: de jeugdherinneringen van Piet Koopman,
  13-02: filmvertoning over de verplaatsing van molen De Zoeker,
  13-03: Johan Kruiver met lezing over Zaanse liedjes en rijmen,
  08-05: excursie en lezing Kogerkerk en kerkhof door Gerard Beerman,
  19-06: rondwandeling o.l.v. Jan Duijvis, vervallen wegens operatie,
  11-09: rondwandelingen t.b.v. Klandizieproject: vervallen wegens grote drukte,
  09-10: lezing Joop Koopman over de Brandweer,
  11-12: diavoorstelling "Plaatjes en Praatjes" door Johan Kruiver.

  Deelname aan bijeenkomsten "Tijd voor Toen"
  Diana van den Berg nam namens het bestuur deel aan een aantal door de provincie Noord-Holland georganiseerde bijeenkomsten, genaamd "Tijd voor Toen". Het project is er op gericht om mensen in verzorgingstehuizen via speciaal daartoe ontwikkelde themakisten met elkaar te laten praten en samen herinneringen op te halen.

 12. De extraatjes voor de (actieve) leden
  Er werd, dankzij de goede verkoop van het boek "Klandizie", voor het eerst een maaltijd aangeboden aan alle actieve leden van het jaar 2011. In totaal 22 eters van de 39 genodigden meldden zich op 20 november voor het maal bestaande uit verse soep vooraf, 2 verschillende stamppotten met daarbij ballen gehakt en stoofvlees en koffie/thee + bonbons toe. De werkgroepleden van "Klandizie"werden verblijd met een ingelijste oorkonde voor hun bijzonder succesvolle werk. De mogelijkheid om dit "goedjaarsendje" een terugkerende traditie te laten worden zal afhangen van het succes van de toekomstige projecten.

  Eind december werd dankzij Johan Kruiver's inzet voor de eerste maal aan alle leden een nieuwjaarskaart + DVD ("Allerhande", oude foto's uit Koog en Zaandijk) en een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie op 09 januari 2012 rondgestuurd.

 13. Uitbreiding van inventaris
  De vereniging schaftte in 2011 van een bijdrage uit het Honig Laanfonds : een filmcamera met toebehoren, een lampenset, een statief, een laptop met software t.b.v. filmmontage, een externe harde schijf, een koptelefoon en een voice recorder aan.

  Voor de expositie in het Bannehof en in het Weefhuis heeft de vereniging een 10-tal expositieborden vervaardigd met per bord 8 wandkaarthouders op A4 formaat en een 4-tal borden met 3 wandkaarthouders op A3 formaat. Deze borden kunnen bij alle toekomstige exposities gebruikt worden.

  In de loop van 2011 zijn de 7 mini- expositieborden uitgebreid naar 16 stuks waarvan er eind 2011 in totaal 10 stuks hingen langs de openbare weg of op een openbaar toegankelijke plaats, 6 staan in de opslag te wachten op een geschikte hangplek.

  In 2011 diende de vereniging een aanvraag in bij het Schipholfonds voor de aanschaf van een eigen expositiewand systeem. Het aangevraagde bedrag werd verkregen, maar door te exposeren in het Weefhuis, Molenmuseum en Honig Breethuis heeft de vereniging zelf geen extra tentoonstellingsborden meer nodig. Zodoende werd een verzoek gedaan om het bedrag te mogen herbestemmen voor expositieborden in de buitenruimte. Dit verzoek werd niet gehonoreerd en het bedrag moest helaas worden geretourneerd.

 14. De plannen voor 2012
  Financiering van de activiteiten
  De ingeschatte contributieopbrengst van 2012 geeft dekking aan de structureel te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur, etc.) De aangevraagde waarderingssubsidieaanvraag voor 2012 is door de gemeentelijke bezuinigingen voor slechts 50% gehonoreerd. Dit impliceert dat de vereniging zal moeten putten uit haar eigen reserves of commerciëler te werk zal moeten gaan.

  De open dag van de vereniging in 2012
  Het bestuur heeft een voorkeur uitgesproken voor het houden van een open dag bij het Zaandijkse bedrijf AAK. In het voorjaar zal de open dag worden gehouden.

  Filmproject Waakzaamheid
  Na de zomer zal het eindproduct, een film over de restauratie vanaf het begin t/m de oplevering van het pand, klaar komen. Tijdens de opening zal er een "sneak previeuw" worden vertoond, de beelden van de opening zullen echter ook nog moeten worden meegenomen in de eindmontage.

  Expositie: De Vrijwillige Brandweerkorpsen van Koog en Zaandijk
  De uitvoering zal in september 2012 plaatsvinden met een expositie en een uitgave met een DVD in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan.

  "Het Bordenproject": Stationsstraat en de Hoogstraat
  Begin 2012 is het "bordenproject" gestart. De vereniging heeft toestemming om op de hekken van ADM Cocoa borden te mogen bevestigen. op deze borden zal de historie van de beide dorpen worden uitgebeeld in beeldmateriaal en tekst. De financiering van dit project wordt door de vereniging (25%), de gemeente (25%) en een of meerdere fondsen (50%) bijeengebracht. Gestreefd wordt naar een aantal van 7 grote (2.00 x 1.20) en 6 kleine (1.20 x 1.00) borden. Het uiteindelijke aantal te realiseren borden is afhankelijk van de verkregen bijdragen en de uitvoering van het materiaal.

  Scholenproject: 2012/2013
  In het voorjaar van 2012 zal de werkgroep voor het Scholenproject worden opgericht. De uitvoering van het project zal plaatsvinden in 2013, met een expositie, een uitgave + een CD Rom in het Weefhuis te Zaandijk.

  Korte expositie in het Honig Breethuis, 23-08 t/m 09-09

  In het kabinet van het Honig Breethuis zal een kleine expositie worden ingericht over het thema "trouwen".

  Inloopmiddagen 2012
  In de maanden juli en augustus en de ALV maanden (april en november) vinden geen inloopmiddagen plaats.

  8-jan excursie bezoekerscentrum Cacao de Zaan Siem Kroeze
  19-feb lezing over de Zaanse Streekdracht Inge Bosman
  18-mrt Lezing over waterwegen en sluisjes Jur Kingma

  17-jun optie rondwandeling Alkmaar Jan Duijvis
  16-sep lezing over de Doopsgezinden van Koog en Zaandijk Henk de Wit
  18-nov lezing over bandjes uit Koog en Zaandijk Rob Hendriks
  16-dec ?

  P.R.
  -in de maanden januari, april, juni en september zullen nieuwsbrieven worden verzonden aan de leden en geïnteresseerden,
  -elke 3 maanden zullen er twee nieuwe mini-exposities worden afgeleverd en opgehangen + de verkorte nieuwsbrief,
  -de vereniging zal deelnemen aan de Jaarmarkt en aan "Dromen over Feest" in Zaandijk,
  -een permanente buitenexpositie zal worden vervaardigd met daarop het logo en de website gegevens van de vereniging
  -Gepoogd wordt om min. 1 x per maand een inloopmoment te organiseren om foto's te scannen.

 15. Samenvatting jaarverslag 2011 en de plannen voor 2012
  -een tweetal bestuurswisselingen vonden plaats: Elsbeth van Beusekom trad af als algemeen bestuurslid, Pascale Malingré kwam in december 2011 en wordt ingewerkt om vanaf april 2012 het penningmeesterschap over te nemen
  -de werkgroep van "Klandizie" en daarnaast Johan Kruiver, Diana van den Berg en Ad van den Berg maakten zich bij uitstek bijzonder verdienstelijk voor de vereniging,
  -het bestuur kwam 10 maal bijeen,
  -de beide ALV's werden goed bezocht zij trokken resp. 34 en 39 leden,
  -de vereniging maakte per maand 4 dagdelen gebruik van Het BrandtWeer,
  -de vereniging presenteerde zich op diverse fronten: in de pers, langs de openbare weg, tijdens markten, bijeenkomsten en exposities, met haar folder en haar nieuwsbrieven,
  -de website kreeg een nieuwe beeldbank,
  -4 nieuwsbrieven verschenen,
  -7 nieuwe mini-exposities zijn opgesteld,
  -2 tentoonstellingen werden georganiseerd,
  - 2 uitgaven voorzien van DVD en Cd-rom rondom de tentoonstellingen zagen het licht,
  -een webredactie werd opgericht,
  -een film werkgroep werd opgericht,
  -een werkgroep werd opgericht voor het Brandweerproject,
  -6 inloopmiddagen werden gehouden + 2 lezingen na de pauze in de ALV's,
  -de vereniging nam deel aan een Provinciaal project,
  -de actieve leden van 2011 werden beloond met een etentje,
  -de leden werden verrast met een DVD met oude foto's,
  -de inventaris van de vereniging groeide met diverse film benodigdheden en tentoonstellingsmateriaal.

  De plannen voor 2012
  -zorgen voor meer inkomsten voor de financiering van de activiteiten,
  - het houden van een open dag in het voorjaar bij AAK te Zaandijk,
  - het houden van een expositie in het Molenmuseum, vergezeld gaand van een boek en een DVD in september,
  -het houden van een kleine expositie in het Honig Breethuis in augustus,
  -het afronden van de film over de restauratiewerkzaamheden in de Waakzaamheid,
  -het realiseren van het bordenproject aan de hekken in de Stationsstraat en de Hoogstraat, oplevering december,
  -het starten van het Scholenproject, oplevering 2013,
  -het uitgeven van 4 nieuwsbrieven en het vervaardigen van 8 mini-exposities,
  -het houden van 7 inloopmiddagen + 2 lezingen tijdens de ALV's,
  -het presenteren van de vereniging tijdens de diverse bijeenkomsten, vergaderingen, markten, activiteiten, etc.
  -het organiseren van een "goedjaarsendje" voor de actieve leden en een aardigheidje voor de andere leden,
  -op regelmatige basis zal een foto scan uurtje worden georganiseerd.


Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering 2 februari 2012
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk