2014

1. Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag van de historische vereniging Koog-Zaandijk.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe!

Anneke Steemers,
Alg. bestuurslid, 03-03-2015

2. Bestuur.
In het bestuur van de vereniging waren de volgende personen actief:
Evelien Boekhoorn-Koning, voorzitter, (2010),
Pascale Malingré, penningmeester (2011),
Sonja Babaubun, secretaris (april 2014),
Anneke Steemers, secretaris tot april, daarna algemeen lid (2008),
Jan Duijvis, algemeen lid (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid (2010),
Rolf Stigter, algemeen lid (november 2012),
Jan Leguijt, ledenadministratie ( maart 2013).

De taken waren in 2014 als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, scholenproject werkgroepvoorzitter, P.R., postbezorging.
Pascale Malingré: penningmeester.
Sonja Babaubun: secretaris, postbezorging.
Anneke Steemers: secretaris/algemeen bestuur, filmwerkgroep, P.R., postbezorging.
Jan Duijvis: algemeen bestuur.
Johan Kruiver: algemeen bestuur, P.R., auteur, postbezorging.
Diana van den Berg: algemeen bestuur, scholenproject werkgroeplid, auteur, nieuwsbrief, webredactie voorzitter, postbezorging, vertegenwoordiger van de vereniging bij de Stichting Beeldentuin.
Rolf Stigter: algemeen bestuur, webredactielid, postbezorging, werkgroeplid tentoonstelling.
Jan Leguijt: ledenadminisitratie, postbezorging, werkgroepleider tentoonstelling.

3. Groei ledenaantal en leden van bijzondere verdiensten.
Het ledenaantal groeide van 249 naar 266 leden. 13 leden zijn overleden of hebben opgezegd, er kwamen 30 nieuwe leden bij.

De leden van verdiensten in 2014 zijn:
-Ad van den Berg voor zijn werk aan de Beeldbank en de website.
-Johan Kruiver voor het maken van het oorlog herdenkingmagazine dat in februari 2015 is verschijnen,” ’40 Koog-Zaandijk ‘45” en het houden van zijn presentaties.
-Diana van den Berg voor het maken van de uitgaven “100 jaar Zuiderkerkstraat” en “Skooltaid”.
-Andries van den Dongen, Arie Bezemer, Maryse van Leeuwen en Anneke Steemers voor het organiseren, filmen en monteren van de diverse gebeurtenissen rond het 100-jarig bestaan van de Zuiderkerkstraat.
-Lene Leck Jensen voor de research t.b.v. de uitgave en het inrichten van de
gelijknamige tentoonstelling “100 jaar Zuiderkerkstraat”.
-Huibert Latenstein voor de postbezorging en P.R. werkzaamheden.
-Pieter Bleeker en de leden van de kascommissie, Alex Hoveling en Gerard Beerman, voor het houden van de kascontrole.

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2014 in totaal 9 maal; 5 x in Het BrandtWeer en 4 x in De cacaoboom. Zaken die elke vergadering aan de orde kwamen waren:
- PR/communicatie,
-activiteiten,
-secretariaat,
-commissies,
-lopende en nieuwe projecten,
-financiën.
De notulen werden verzorgd door Pascale Malingre en Sonja Babaubun.

5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Leden Vergadering, 23-04-2014
Met een opkomst van in totaal 40 leden de eerste ALV van 2014 in De Vermaning te Koog aan de Zaan gehouden. Aan de orde kwamen:
-de notulen van de vorige vergadering,
-het vertrek van Anneke Steemers als secretaris en haar opvolging door Sonja Babaubun.
-het secretarieel jaarverslag over 2013,
-de jaarrekening en het financieel verslag van 2013,
-verslag van de kascommissie over de boeken van 2013,
-de benoeming van de kascommissie van 2014: Gerard Beerman (2e jaar) & Herman van Kordenoordt en Wim Goedhart als reserve.
-de op stapel staande projecten voor 2014 en 2015: het scholenproject, 100 jaar bestaan van de Zuiderkerkstraat,
Na de pauze hield lid D. Kerkhoven een interessante lezing over “1573: de Spanjaarden vallen aan!”

2e Algemene Ledenvergadering, 08-10-2014
Met in totaal 52 aanwezigen werd de vergadering in Het BrandtWeer te Koog aan de Zaan gehouden.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
-de notulen van de 1e ALV van 2014,
-het vaststellen van de begroting voor 2015,
- de terugblik op de projecten 2013/2014: de expositie en het boek + Cd-rom m.b.t. het scholenproject en de tentoonstelling+ het boek + DVD “100 jaar Zuiderkerkstraat”,
-de vooruitblik op de projecten: tentoonstelling kunst over Koog-Zaandijk (sept. 2015) en magazine ’40 Koog-Zaandijk ’45 (febr. 2015).
-donatie van een lid vanwege zijn verjaardag,

Tijdens de rondvraag was er aandacht voor het slopen van de voormalige panden van Hoveling en zijn buren door gemeenteraadslid Romkje Mathkor.
Gerard Beerman bracht een verzoek in om een gedicht van Jacob Israel de Haan op de Guisweg te laten verschijnen. Jaap Klomp attendeerde de aanwezigen op het uitkomen van het boek “De kleine Ban in de rondte”.

Na de pauze hield de stichting “Monumenten Spreken” een filmpresentatie over het verhaal rond het monument van Hannie Schaft. De aanwezigen waren allen onder de indruk. De stichting beloofde om in 2015 een tweetal Koog-Zaandijkse documentaires te komen vertonen.

6. Huisvesting
De vereniging huurde 15 dagdelen een ruimte in Het BrandtWeer voor haar bestuurs-, projectgroep-, filmwerkgroep- en webredactievergaderingen. Daarnaast werden er 4 bestuursvergaderingen in Chocolaterie De Cacaoboom gehouden.
Vanaf september is Chocolaterie De Cacaoboom de nieuwe vergaderlocatie van het bestuur en de diverse werkgroepen.
In september 2014 verhuisde het archief van de vereniging naar de Kooger Vermaning.
Het BrandtWeer werd te klein voor de bijeenkomsten van de vereniging, de kerk stelde welwillend haar ruimte beschikbaar voor het boekenarchief en de bijeenkomsten van de vereniging.

7. P.R.
De vereniging kreeg dit jaar diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws (huis aan huis bladen, Zaanradio, NHD), Zaans Erfgoed en kreeg 10 maal ruimte in “Rondje Koog”.

Presentatie van de vereniging geschiedde tijdens:
-het bijwonen van diverse vergaderingen en bijeenkomsten van organisaties op cultureel gebied: het 4 en 5 mei comité, de vereniging Zaans Erfgoed, de stichting Monumenten Spreken, subsidievoorlichtingsavonden van Gemeente Zaanstad en de bijeenkomsten van de stichting Beeldentuin,
-de Zaandijker Jaarmarkt op 16-08-2014,
- de diverse voordrachten van Johan Kruiver.

De boeken van de vereniging zijn verkrijgbaar geweest bij de firma Staphorsius en bij Chocolaterie De Cacaoboom (vanaf aug. 2014)


8. Website
De website en de beeldbank werden dankzij webmaster Ad van den Berg dit jaar up to date bijgehouden.

9. Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief, april 2014
Met o.a. uitnodiging ALV april, voortgang Zuiderkerkstraatproject, voortgang Scholenproject en agenda.

Nieuwsbrief, september 2014
met o.a. terugblik op tentoonstellingen “100 jaar Zuiderkerkstraat”en “Skooltaid”, vooruitblik project 2015 “tentoonstelling Koog-Zaandijk”, aankondiging ALV oktober en agenda.

Nieuwsbrief, december 2014
Met o.a. uitnodiging voor de kerstborrel met lezing van Johan Kruiver getiteld “Zaanzucht”, sloop van de panden Raadhuisstraat 51 en 53, oproep voor tentoonstelling Koog-Zaandijk, terugblik ALV oktober, terugblik bedankje actieve leden en agenda.

10. De verenigingactiviteiten van 2014
De webredactie
Na overleg werden de vergaderingen tijdelijk opgeschort i.v.m. drukke bezigheden van de diverse werkgroepleden.

De filmploeg
Hield zich in 2014 bezig met het vastleggen van de gebeurtenissen rond de Zuiderkerkstraat. Ook na de oplevering van de DVD zijn er nog filmopnames gemaakt van het straatfeest en het vervaardigen van de gevelmakelaars. Deze beelden zullen in het verenigingsarchief worden bewaard.

Project “100 jaar Zuiderkerkstraat” (2013-2014)
De tentoonstelling, boek- en DVD presentatie “100 jaar Zuiderkerkstraat” werd op 28 en 29 juni 2014 gehouden in Het BrandtWeer.
Lene Leck Jensen, lid van de vereniging en voorzitter van de bewonerscommissie Zuiderkerkstraat, was verantwoordelijk voor research en de inrichting van de tentoonstelling, Diana van den Berg voor research en het schrijven van het boekje, de filmploeg voor het maken van de DVD.
De tentoonstelling werd geopend door wethouder Addy Verschuren.
De belangstelling van de (oud)bewoners en leden was groot en het boek, de DVD en de tentoonstelling werden enthousiast ontvangen.

Door het opstarten van Zuiderkerkstraatproject werd er een bewonerscommissie opgericht die zich o.a. inspande voor het organiseren van het straatfeest voor de bewoners, maar ook voor het laten terugplaatsen van de verdwenen gevelmakelaars (2015) en het behoud van het hofje voor de toekomst.
In de pers en werd er regelmatig uitvoerig aandacht besteed aan het project.
Woningbouwvereniging Parteon participeerde in de financiering van het project.

Project “Skooltaid” (2013-2014)
De werkgroep bestaande uit Evelien Koning, Diana van den Berg, Henk de Wit, Gerard Beerman, Herman van Kordenoordt, Ria Koopman en Tineke Smienk had een bijzonder groot succes met de tentoonstelling, het boek “Skooltaid”+ de cd-rom met interviews. De drie projecten werden tijdens het museumweekend, 12 en 13 september, in het Weefhuis gepresenteerd.
Diana van den Berg was de auteur van het boek, Herman van Kordenoordt was verantwoordelijk voor de cd-rom met interviews.
De tentoonstelling werd o.l.v. Henk de Wit ingericht.
De opening van de tentoonstelling werd verricht door wethouder Dick Emmer.
Het gehele weekend was het één grote reünie met tal van bezoekers en werden, op twee doosjes na, alle boeken verkocht!

Samenstellen magazine t.b.v. “ ’40 Koog-Zaandijk ’45 “
Johan Kruiver hield zich, i.s.m. het gemeentelijk archief, bezig met het samenstellen van een special over de oorlogsjaren van Koog en Zaandijk. Diverse gastschrijvers stuurden stukjes in. Het tijdschrift werd in februari 2015 gepresenteerd.

Bordenproject deel 2
Er is door de werkgroep in 2014 een start gemaakt, de oplevering vindt plaats in 2015/2016.

De bibliotheek
De bibliotheek werd dankzij een aantal donaties weer flink uitgebreid.

11. De extraatjes voor de (actieve) leden
Er werd op 16 november 2014 een heerlijke high tea aangeboden aan 13 actieve leden in De Cacaoboom. Weliswaar was het een kleiner aantal dan de voorgaande jaren maar het was minstens zo gezellig!
In december werd een door Johan Kruiver ontworpen nieuwjaarswens aan alle leden rondgestuurd.

12. Gehonoreerde subsidieaanvragen
De subsidieaanvragen bij gemeente Zaanstad voor de activiteiten van 2014 en 2015 werden gehonoreerd.

13.De plannen voor 2015
Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2015 geeft, samen met de toegezegde gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten (huisvesting, secretariaat, bestuur, projectkosten etc.)
Er zal een reservering worden gemaakt voor het 10-jarig jubileum.
Voor de diverse projecten zullen, indien nodig, fondsen worden geworven.

ALV’s
De beide ledenvergaderingen staan gepland op 22 april en 07 november.
Zij zullen na de pauze worden geprogrammeerd met een lezing of presentatie.

Uitgave: het Koog-Zaandijks Nut
Peter Luijsterburg heeft zich in 2012 en 2013 beziggehouden met de handgeschreven notulenboeken van het Koog-Zaandijkse “Tot Nut van het Algemeen”. Het is de bedoeling om zijn bevindingen in 2015 in een kleine oplage te laten verschijnen.

Project: tentoonstelling Koog-Zaandijk
Op 12 en 13 september (open monumentenweekend) zal er in het Weefhuis een tentoonstelling plaatsvinden met tekeningen, schilderijen, etsen, etc. van Koog en Zaandijk. Of er een catalogus zal worden gemaakt is nog niet zeker.

Bordenproject
Het ligt in de bedoeling om, i.s.m. gemeente Zaanstad, Koog aan de Zaan te voorzien van toeristisch aantrekkelijke informatieborden die samen een route vormen.
Doel is om de route t.z.t. door te trekken naar Zaandijk en naar de andere Zaangemeenten.

Opstart nieuw project
Op korte termijn zal er voor de periode 2015/2016 een nieuw project worden gekozen.

Inloopmiddagen 2015
De data van te houden lezingen/filmvoorstellingen zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de leden.

P.R.
- er zullen door het bestuur minimaal 2 nieuwsbrieven worden verzonden aan de leden en geïnteresseerden,
- de vereniging zal deelnemen aan de Jaarmarkt in Zaandijk,
- de vereniging zal deelnemen aan de Zaans Erfgoed markt,
- de vereniging zal actief p.r. blijven bedrijven op haar website, facebook en twitter, Zaans Erfgoed, Rondje Koog, Zaanradio, het Noord Hollands Dagblad en de diverse huis- aan huis bladen.
-de vereniging zal aanwezig zijn bij de vergaderingen van de stichting Beeldentuin.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, bestuursvergadering wo. 04 maart 2015.
JA, ik wil lid worden van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk