Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Het feest der bevrijding

Op 29 en 30 Juni 1945 vieren Koog aan de Zaan en Zaandijk het feest der bevrijding. Er zijn er misschien, die de vraag opwerpen, of het wel zin heeft nu weer feest te gaan vieren.

Toen het bericht van de bevrijding bekend werd, is de feestvreugde spontaan tot uitbarsting gekomen. Wij hebben aan onze opgekropte gevoelens op ongekunstelde wijze uiting gegeven. En dat was goed zoo! Wij voelden den druk van deze bittere jaren van ons afglijden. Zoo zuiver, als het toen was, kunnen wij het nu niet meer beleven.

Is het dan niet beter het feesten nu maar te staken en alle krachten in te spannen voor den wederopbouw van onze volksgemeenschap? “Zoo simpel is het toch niet. Die eerste uitingen van feestvreugde waren spontaan en daarom echt. Maar waren zij ook diep doorvoeld, waren wij doordrongen van het groote gebeuren, dat zich over ons voltrok, hadden wij wel het juiste besef van wat de herkregen vrijheid voor ons beteekende?

Het valt te betwijfelen, Wij stonden die eerste dagen als schuwe vogeltjes, pas uit hun kooi los gelaten, die niet kunnen begrijpen, dat zij nu vrij zijn, en met de vrijheid eigenlijk geen raad weten. Eerst langzamerhand is het besef in ons rijp geworden. En daarom willen wij thans het feest der bevrijding nogmaals vieren, maar nu met volle bewustheid. Hetgeen wil zeggen, dat wij ons dieper willen bezinnen op de vrijheid en op het gebruik, dat wij daarvan maken willen.

Om deze reden juichen wij het toe, dat aan den vooravond van de feesten wijdingsbijeenkomsten zullen worden gehouden, waarin allereerst de gevallenen zullen worden herdacht. Maar ook dit heeft alleen zin, wanneer daaruit wordt geput het vaste besluit om ons de gebrachte offers waardig te toonen door ons gansche leven te stellen in dienst van diezelfde volksgemeenschap, waarvoor de gevallenen hun leven hebben gelaten.

Wanneer de komende feesten staan in dit teeken, zullen zij geadeld worden. Dan zullen zij even zuiver zijn als de eerste spontane uitbarstingen van vreugde, maar dieper doorvoeld en meer bewust beleefd.

Moge de burgerij in haar geheel het zóó aanvoelen en algemeen haar bijdrage leveren tot een bevrijdingsfeest, dat in de annalen van Koog-Zaandijk als een historische gebeurtenis van de eerste orde zal voortleven.

PROGRAMMA op vrijdag 29 Juni 1945
MUZIKALE REVEILLE door de Bazuinblazers van Verkade.
7.30 van Puddingfabriek”De Bij “te Koog aan de Zaan.
7.40 van Zuivelfabriek”De Kroon “te Zaandijk.
Daarna Muziek door beide plaatsen.

ZAANDIJK’S FANFARECORPS (Dir. A. de Vries) gaat om 7.45 van Zuivelfabriek”De Kroon “naar de Julianabrug.
HARMONIE ZAANLANDS KAPEL (Dir. W. P. Steijn) vertrekt om 7.45 van Puddingfabriek”De Bij”, eveneens naar de Julianabrug.
Om 8.15 worden alle Inwoners van Koog en Zaandijk bij de Julianabrug verwacht voor SAMENZANG, onder leiding van de Heer Hein Graefing, met medewerking van Harmonie Zaanland Kapel.

10 uur. Begin der verschillende BUURTFEESTEN, georganiseerd door Buurtvereenigingen.
’s middags 2 uur. Aanvang van de BONTE ZWEMMIDDAG in het Badhuis aan het Dijkje te Zaandijk, georganiseerd door de Z. C. NEREUS.
Polowedstrijd Nereus””Neptunus, Verspringen, Hindernisnummers.

2.30 uur KORFBAL-WEDSTRIJD op het K. F. C. terrein te Koog aan de Zaan, door de korfbalvereeniging K. Z. tegen een Zaansche Combinatie.
3.30 uur op hetzelfde terrein GECOSTUMEERDE VOETBAL-WEDSTRIJD K. F. C. “” Z. V. V. ZAANDIJK.
7 uur JEUGDBIJEENKOMST in hei Park ie Koog a.d. Zaan. Declamatie, Volksdansen, Toespraak.

8 uur vertrekt van het Badhuis aan het Dijkje te Zaandijk, een uitgebreide GONDELVAART van verschillende soorten versierde vaartuigen, eventueel met gecostumeerde bemanning of groepen.
Varen tot de Zaanbrug te Wormerveer en weder terug naar de Gortershoek, Zaandijk.

Muziek op het water.
Tijdens de Gondelvaart, beginnende circa 9 uur MUZIEK EN SAMENZANG op de Julianabrug. Indien mogelijk worden aan het slot van de avond de vaartuigen verlicht, en wordt een Vreugdevuur onstoken.

Zaterdag 30 Juni 1945.
’s morgens 9.30 uur Wedstrijd in Ringsteken op fietsen op de Lindenlaan te Zaandijk,
’s middags GROOTE OPTOCHT van Historische- en Allegorische voorstellingen, versierde fietsen enz. enz.
Medewerking van het Vendel van Simson het Vendel van Verkade Zaandijks Fanfarecorps, Dir. de Heer A. de Vries.
Harmonie Apollo, Dir. de Heer G. Schaar.
Harmonie Zaanlands Kapel, Dir. de Hr. W. P. Stein.

Alle medewerkenden worden verzocht een duidelijk briefje mee te nemen, waarop voorkomt, naam en adres van de deelnemer, en wat ze voorstellen. Ieder melde zich om 1.30 aan de Leliestraat te Koog aan de Zaan, vanwaar de groepen en personen geleid zullen worden naar de bestemde plaats op de Breestraat.

Om 2 uur vertrek van de Breestraat, langs Leliestraat, Zuideïnde, Raadhuisstraat, Hoogstraat naar Zaandijk. Daar volgen wij de Lagedijk, Parkstraat, Lindenlaan, Parklaan, Stationsplein, Stationsstraat, en komen langs Hoogstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat weer terug op de Breestraat.

’s avonds 8 uur. Concert in het Park te Koog aan de Zaan, uit te voeren door Harmonie Apollo, Dir. de Heer G. Schaar. Klein Mannenkoor De Zaankanters, Dir. de Heer F. J. Sicking.

Als besluit van de feestdagen Samenzang en Taptoe! De toegang tot alle Herdenkingsdiensten en Feesten is vrij voor alle inwoners van Koog en Zaandijk, en indien nog plaats, ook voor anderen.