Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Opening van de speeltuin in Rooswijck

Heel wat mensen waren Zaterdag onder de bomen doorgekomen, om de opening van de speeltuin op Rooswijck bij te wonen. Vóór dat dit gebeurde, moesten ze eerst over de brug komen (letterlijk dan). En daartoe moesten ze eerst wachten tot burgemeester Van Gelderen de sleutel van het hek van de kleine Mary Smeels had ontvangen en de toegang had geopend. Toen dat gebeurd was, stormde de hele kinderstoet de nieuwe speeltuin binnen en nam bezit van de schommels, de wippen en de ringen.

Zaandijks Fanfare Corps, dat heel Rooswijck door een rondgang op het feestelijk gebeuren had voorbereid, blies een paar vrolijke marsen de lucht, en de voorzitter van de buurtvereniging Rooswijck, de heer H. J. Smeels opende de bijeenkomst. Uitbreiding van de speeltuin en een eigen gebouwtje zijn de doeleinden, die men zich voor de toekomst heeft gesteld.

Opening van de speeltuin op 6 mei 1950. Kinderen uit Rooswijk moeten eerst over het bruggetje om naar de speeltuin te gaan.

Burgemeester Van Gelderen zette uiteen, dat het speeltuinwerk bijdraagt tot de goede openbare orde. De baldadigheid en vernielzucht der jeugd worden er door tegengegaan. Hij eindigde met het actieve bestuur geluk te wensen met het nieuwe bezit.

Hierna is het woord gevoerd door de heren C. Brussel voor Willem Barentsz-Thialf (enveloppe), een vertegenwoordiger der NUSO, K. Reichardt, namens de Federatie van Speeltuinverenigingen, Gruys, vereniging het Oosten onder aanbieding van een enveloppe met inhoud, Vollebregt, Onze Jeugd, J. Briel, Zaandijks Fanfare en A. ten Wolde, voetbalvereniging Zaandijk.

De heer G. Sap, een der initiatiefnemers, had van de buurtbewoners een feestgave verzameld en bood nu 125 gulden aan.

Rooswyck, April 1950.
Oud-Heinstraat 42

Aan de Bewoners van Rooswyck,

Als oprichter van de Buurtvereniging “Rooswyck “wil ik my met deze circulaire tot de bewoners van Rooswijck richten.

De Buurtvereniging “Rooswijck “is 1 Maart 1945 in los verband opgericht. In die tyd heeft deze vereniging getracht U de oorlogsjaren enigszins te doen vergeten, door middel van oen hechtere samenleving en het organiseren van feesten.

In 1947 is de tyd van bezinning gekomen, en hebben wy, de Heer de Koning en ondergetekende, het plan opgenomen een Buurtvereniging in vast verband op te richten met het doel een speeltuin te stichten.

Vyf Januari 1948 werd deze vereniging officieel in het leven geroepen met een leden aantal van 85. Avond aan avond hebben wy toen gewerkt om het leden aantal op te voeren en na drie maanden hadden wy reeds ruim 150 leden geboekt.

Een jaar geleden werd met de speeltuin werkzaamheden een aanvang genomen, dank zy het Bestuur en de leden, en vooral niet te vergeten het Cabaret “Rooswijck”, dat in haar korte bestaan ruim f.750.- in het laadje bracht, wordt de speeltuin Zaterdagmiddag 6 Mei a.s. officieel geopend.

Verschillende Bewoners hebben te kennen gegeven dit heugenlyk feit niet zonder meer voorby te laten gaan en by deze opening tegenwoordig te zyn en hierby een stoffelyke blyk van waardering te willen aanbieden, voor het aanschaffen van nieuwe speelwerktuigen. Ik heb nu het initiatief genomen om namens de Bewoners van Rooswijck een enveloppe met inhoud te overhandigen.

Ik hoop ook op Uw spontane medewerking. Een dezer dagen kom ik U persoonlyk bezoeken om elke gift, klein of groot, in ontvangst te nemen.

By voorbaat myn hartelyke dank namens de jeugd van Rooswijck.

Gerard Sap
Voormalig Bestuurder der Buurtvereniging “Rooswijck”