Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Stratenplan Rooswijck goedgekeurd

De agenda van de in mei 1949 gehouden raadsvergadering vermeldde als voornaamste punt het voorstel tot algehele verbetering van het stratenplan Rooswijck en wij hadden ons al voorbereid op een hartig en breedvoerig dispuut, dat ons ettelijke velletjes papier zou kosten. Het viel echter verbazend mee: de gehele kwestie ging vlug onder dc hamer door. Het plan valt of staat met de al of niet te verkrijgen toestemming van de grondeigenaren op de betreffende plaats voor het verbreden van enkele punten. Er is een kans, dat het plan enigszins gewijzigd zal moeten worden, maar als de vergunningen los komen is het pleit vrijwel beslecht. Een goed geluid in deze vergadering, die doortrokken was van de rook van de nog smeulende vuilnisbelt, het onzalige oord, dat een der hoofdpunten van bespreking vormde……

Reeds direct na de opening der zitting kwam de vuilnisbelt ter sprake naar aanleiding van een request van de bewoners van Rooswijck, die gedurende de Paasdagen veel (twijfelachtig) plezier van de brandende vuilnis hebben gehad. De heer Out (VVD) voegde zijn stem bij die van de ondertekenaars en sprak er schande van, dat de gemeente het nog toelaat, dat ook het huisvuil van de Koog nog op Zaandijk belandt. Zijns inziens bestaat daar geen gelegenheid meer voor. Verder vond de heer Out, dat de belt niet voldoende was afgedekt.

Burgemeester Van Gelderen achtte het storten van de vuilnis nu niet bepaald het zwaarste punt, maar toch zal gepoogd worden voor alle zekerheid de beschikking te krijgen over een stuk land te Assendelft, hoewel dat weer op bezwaren van Ged. Staten schijnt te stuiten. Het brandje, dat voor velen de Paasvreugde vergalde, moet waarschijnlijk geweten worden aan jongens, die vuurtjes op de belt hebben gestookt. Men kan de vuilnisbelt nu tot verboden terrein maken, maar daar benadeelt men dan de volkstuinders weer mee. In elk geval zal er in de toekomst zorg voor worden gedragen, dat de afdekking van de vuilnisbelt in orde zal zijn.

Bij de verbetering van het stratenplan Rooswijck zullen alle kolken successievelijk in de trottoirbanden worden aangebracht. Aldus antwoordde de burgemeester op een vraag van mevr. Koelewaard (P.v.d.A)_De heer Out “” flink aan bod “” wilde het werk aanbesteed zien, maar daar zagen B. en W. geen enkel voordeel in. De stratenmakers van Zaandijk zullen echter door drukke werkzaamheden het veld moeten ruimen voor anderen. Hoewel de lening in verband met de regeling van de woning-bouwgelden niet de volle instemming had van de heren Van Rigteren (K.V.P.) en Out, achtten B. en W. hun besluit tactisch juist, daar het opnemen van een groot bedrag aan kasgeld moeilijkheden met zich kan brengen.

Waarschijnlijk zal daar in de toekomst, indien dit noodzakelijk mocht blijken, een parallelweg moeten worden aangelegd, hetgeen voor rekening van de gemeente zou komen. B. en W. opperden hiertegen geen bezwaren. In de geheime vergadering na de openbare zitting zou omtrent deze kwestie nog het een en ander worden meegedeeld.

Bron: De Typhoon mei 1949