Historische Vereniging Koog-Zaandijk

Vuilnisbelt en de Tweede Wereldoorlog

Het afhalen van vuil door de Gemeentelijke Ophaaldienst geschiedt niet meer zoo regelmatig als vroeger. Nu verkeeren wij in de min of meer gunstige omstandigheid, dat de vuilnisbelt in onze directe omgeving is, zoodat men gemakkelijk zelf het vuilnisvat kan wegbrengen en ledigen.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwamen de verkenners voor een heitje de straten in Rooswijk schoonvegen.

Aan de bewoners van Rooswijk

Niet allen doen dat echter. Sommigen storten het vuil in de plantsoenen of langs de openbare weg en daartegen willen wij een ernstig woord van waarschuwing laten hooren.

Dieren en ook kinderen wroeten daarin en het gevaar van ziekten, van epidemieƩn neemt sterk toe, vooral nu wij weer wat warmere dagen tegemoet gaan.

In samenwerking met enkele flinke jongens trachten wij zelf nog een ophaaldienst te organiseeren. Deze is reeds in werking getreden en beloofd veel goeds voor de toekomst.

Maar ook wanneer dit niet constant mogelijk zou zijn, doen wij een dringend beroep op U: BRENGT HET VUIL DAN ZELF EVEN NAAR DE BELT Het is een kleine moeite en het voorkomt groote gevaren.

De jongens- en ook meisjes – van Rooswijk hebben het voorbeeld gegeveven dat het hun ernst is om onze buurt netjes te houden en gaan vandalisme te bedrijven. Ziet u maar eens hoe keurig zij het veld tegenover de Borstiusstraat hebben gemaakt en zij gaan nog verder. Laten de ouderen dus met het geven van een goed voorbeeld hen stimuleeren hiermede voort te gaan.

Hier zijn nog enkele punten, waarop wij de aandacht zouden willen vestigen.

  • VERDUISTER GOED ! Herhaaldelijk wordt den laatsten tijd uit vliegmachines geschoten bij lichtuitstraling, U zelf en Uw buren stelt U in zoo’n geval aan levensgevaar bloot, neem daarom de voorzorgsmaatregelen ten zeerste in acht,
  • Laat vuilnisemmers nimmer buiten aan de openbare weg staan. In het duister vormt het een gevaar voor eventueele voorbijgangers.
  • Breekt geen tegels uit de trottoirs. Ook daardoor gebeurden reeds ongelukken!

Wanneer wij allen de handen in elkaar slaan, dan kan er nog veel goeds tot stand komen. Wij rekenen dan ook op aller medewerking.

COMMISSIE VAN RO0SWIJK BEWONERS

Zaandijk 16 maart 1945. Dr. J. Mulderstraat 27